ข้อมูลนักวิจัย จิราพร จำปาศรี

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ผศ.จิราพร จำปาศรี
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ผศ.Jiraporn Champasri
  • ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะเทคโนโลยีการเกษตร
  • โทรศัพท์0815604XXX
  • E-Mail Addressjiraporn_k@rmutt.ac.th
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญสิ่งแวดล้อมทางทะเล
  อัพเดทล่าสุด
  04 เม.ย. 2565
  00633
  จำนวนคนดู
โครงการงานวิจัย
1. 2564 : ผลของความหนาแน่นต่อการเจริญเติบโตและผลตอบแทนการเลี้ยงปลากะพงขาวในระบบน้ำหมุนเวียน หัวหน้าโครงการ 2. 2563 : ผลของการใช้ไรน้ำนางฟ้าไทยต่อความเข้มของสีผิว ปริมาณแคโรทีนอยด์รวมและการเจริญเติบโตของปลาทอง หัวหน้าโครงการ 3. 2562 : ผลของความหนาแน่นต่อการเจริญเติบโตของกุ้งก้ามกรามในระบบน้ำหมุนเวียน ผู้ร่วมวิจัย 4. 2562 : ประสิทธิภาพของ Bacillus spp. ในการควบคุมเชื้อ Vibrio sp ผู้ร่วมวิจัย 5. 2562 : การเลี้ยงกุ้งก้ามกรามร่วมกับกุ้งขาวแวนนาไมในระบบน้ำหมุนเวียน หัวหน้าโครงการ 6. 2562 : การพัฒนาการเลี้ยงกุ้งก้ามกรามในระบบน้ำหมุนเวียน หัวหน้าโครงการ 7. 2562 : ผลของการใช้เทคโนโลยีไมโครนาโนบับเบิลต่อคุณภาพผลผลิตของกุ้งขาว ผู้ร่วมวิจัย 8. 2562 : การใช้ไรน้ำนางฟ้าทดแทนอาร์ทีเมียในการอนุบาลกุ้งก้ามกราม หัวหน้าโครงการ 9. 2561 : โครงการวิจัยผลของการเสริมใบมะรุมต่อการเจริญเติบโต และคุณภาพเนื้อของปลานิลแดง หัวหน้าโครงการ 10. 2560 : ผลของฮอร์โมนสังเคราะห์ต่อการวางไข่ของปลาหมอไทย ผู้ร่วมวิจัย