ข้อมูลนักวิจัย จิราพร กุลคำ

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ผศ.จิราพร กุลคำ
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ผศ.Jiraporn Kulkham
  • ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะเทคโนโลยีการเกษตร
  • โทรศัพท์0815604XXX
  • E-Mail Address
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญสิ่งแวดล้อมทางทะเล
  อัพเดทล่าสุด
  06 มิ.ย. 2563
  00169
  จำนวนคนดู
โครงการงานวิจัย
1. 2563 : ผลของการใช้ไรน้ำนางฟ้าไทยต่อความเข้มของสีผิว ปริมาณแคโรทีนอยด์รวมและการเจริญเติบโตของปลาทอง หัวหน้าโครงการ 2. 2562 : ผลของความหนาแน่นต่อการเจริญเติบโตของกุ้งก้ามกรามในระบบน้ำหมุนเวียน ผู้ร่วมวิจัย 3. 2562 : ประสิทธิภาพของ Bacillus spp. ในการควบคุมเชื้อ Vibrio sp ผู้ร่วมวิจัย 4. 2562 : การเลี้ยงกุ้งก้ามกรามร่วมกับกุ้งขาวแวนนาไมในระบบน้ำหมุนเวียน หัวหน้าโครงการ 5. 2562 : การพัฒนาการเลี้ยงกุ้งก้ามกรามในระบบน้ำหมุนเวียน หัวหน้าโครงการ 6. 2562 : ผลของการใช้เทคโนโลยีไมโครนาโนบับเบิลต่อคุณภาพผลผลิตของกุ้งขาว ผู้ร่วมวิจัย 7. 2562 : การใช้ไรน้ำนางฟ้าทดแทนอาร์ทีเมียในการอนุบาลกุ้งก้ามกราม หัวหน้าโครงการ 8. 2561 : โครงการวิจัยผลของการเสริมใบมะรุมต่อการเจริญเติบโต และคุณภาพเนื้อของปลานิลแดง หัวหน้าโครงการ 9. 2560 : ผลของฮอร์โมนสังเคราะห์ต่อการวางไข่ของปลาหมอไทย ผู้ร่วมวิจัย