ข้อมูลงานวิจัย ผลของความหนาแน่นต่อการเจริญเติบโตของกุ้งก้ามกรามในระบบน้ำหมุนเวียน

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ผศ.จิราพร จำปาศรี
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ผศ.Jiraporn Champasri
  • ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะเทคโนโลยีการเกษตร
  • โทรศัพท์0815604XXX
  • E-Mail Addresjiraporn_k@rmutt.ac.th
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญสิ่งแวดล้อมทางทะเล
  อัพเดทล่าสุด
  07 ก.ค. 2565
  00399
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ ผลของความหนาแน่นต่อการเจริญเติบโตของกุ้งก้ามกรามในระบบน้ำหมุนเวียน
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ Effects of Stocking Density Growth of Giant Freshwater Prawn (Macrobrachium rossenbergii) in Recirculating Aquaculture System
หน่วยงาน คณะเทคโนโลยีการเกษตร
หัวหน้าโครงการ ผศ.สมิง จำปาศรี
ผู้ร่วมวิจัย 1. ผศ.จิราพร จำปาศรี
2. ผศ.กิตติมา วานิชกูล
3. ผศ.บุณฑริกา ทองดอนพุ่ม
พี่เลี้ยง
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2562
คำสำคัญ
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์