ข้อมูลงานวิจัย การพัฒนาตัวบ่งชี้มาตรฐานสมรรถนะครูระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในศตวรรษที่ 21

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ผศ.ดร.รสริน เจิมไธสง
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ผศ.ดร.Rossarin Jermtaisong
  • ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
  • โทรศัพท์0814518XXX
  • E-Mail Addresoon_ros@yahoo.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญการสอนและพัฒนาหลักสูตร
  อัพเดทล่าสุด
  08 ส.ค. 2565
  00088
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ การพัฒนาตัวบ่งชี้มาตรฐานสมรรถนะครูระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในศตวรรษที่ 21
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ
หน่วยงาน คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
หัวหน้าโครงการ ผศ.รสริน เจิมไธสง
ผู้ร่วมวิจัย 1. ผศ.ประนอม พันธ์ไสว
พี่เลี้ยง
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2559
คำสำคัญ
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์