ข้อมูลนักวิจัย รสริน เจิมไธสง

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ผศ.ดร.รสริน เจิมไธสง
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ผศ.ดร.Rossarin Jermtaisong
  • ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
  • โทรศัพท์0814518XXX
  • E-Mail Addressoon_ros@yahoo.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญการสอนและพัฒนาหลักสูตร
  อัพเดทล่าสุด
  07 ก.ค. 2565
  00514
  จำนวนคนดู
โครงการงานวิจัย
1. 2564 : การพัฒนาระบบติดตามและประเมินผลการพัฒนาศักยภาพกำลังในภาคการศึกษาและภาคอุตสาหกรรม (Monitoring Assessment) ผู้ร่วมวิจัย 2. 2561 : การประเมินสมรรถนะครูระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานตามตัวบ่งชี้มาตรฐานสมรรถนะครูในศตวรรษที่ 21 ผู้ร่วมวิจัย 3. 2560 : การพัฒนาตัวบ่งชี้มาตรฐานสมรรถนะครูระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในศตวรรษที่ 21 หัวหน้าโครงการ 4. 2560 : ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการให้เหตุผลเชิงจริยธรรมของนักศึกษาครู มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี หัวหน้าโครงการ 5. 2560 : หลักสูตรฝึกอบรม เรื่อง การพัฒนาหลักสูตร ด้านคุณธรรม วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น สำหรับครูประถมศึกษา ผู้ร่วมวิจัย 6. 2559 : การพัฒนาตัวบ่งชี้มาตรฐานสมรรถนะครูระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในศตวรรษที่ 21 หัวหน้าโครงการ
ผลงานตีพิมพ์ วารสารวิชาการ
1. 2562 : การพัฒนาหลักสูตรบูรณาการโดยเน้นโครงงานเป็นฐานรายวิชาเพิ่มเติม เรื่อง การปลูกพืชไร้ดิน สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ผู้ร่วม 2. 2562 : การพัฒนาหลักสูตรบูรณาการโดยเน้นโครงงานเป็นฐานรายวิชาเพิ่มเติม เรื่อง การปลูกพืชไร้ดิน สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น Corresponding 3. 2562 : การจัดการเรียนรู้แบบสืบสอบเพื่อพัฒนาความสามารถในการรู้สารสนเทศ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ผู้ร่วม 4. 2562 : การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม เรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับนักศึกษา สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ผู้ร่วม 5. 2562 : การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม เรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับนักศึกษา สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน Corresponding 6. 2562 : การจัดการเรียนรู้โดยใช้ห้องเรียนกลับด้าน เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ผู้ร่วม 7. 2562 : การจัดประสบการณ์ตามแนวคิดไฮสโคปเพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นอนุบาลชั้นปีที่ 1 ผู้ร่วม 8. 2563 : Evaluation of Teachers Competency for Basic Education from Teachers Competency Standard Indicators in 21st Century ผู้ร่วม 9. 2563 : Training Curriculum on the Curriculum Development in Moral, Culture, and Folk Wisdom for Primary School Teachers ผู้ร่วม