ข้อมูลงานวิจัย การพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยการใช้นวัตกรรมการวิจัยในชั้นเรียนเป็นฐานเพื่อพัฒนาศักยภาพครูนักวิจัยและพัฒนาเยาวชน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลของประเทศไทย

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)อ.บรรเลง สระมูล
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)อ.Banleng Sramoon
  • ตำแหน่งทางวิชาการ-
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
  • โทรศัพท์0840100XXX
  • E-Mail Addresbanleng@rmutt.ac.th
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญสอนวิชาการวิจัยการศึกษา การวิจัยในชั้นเรียน การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ และความเป็นครู
  อัพเดทล่าสุด
  07 ก.ค. 2565
  00086
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ การพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยการใช้นวัตกรรมการวิจัยในชั้นเรียนเป็นฐานเพื่อพัฒนาศักยภาพครูนักวิจัยและพัฒนาเยาวชน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลของประเทศไทย
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ A development of learning management by using classroom action research-based instruction for enhance teacher researcher and children potential in early childhood development center of Thailand
หน่วยงาน คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
หัวหน้าโครงการ ผศ.ปริญญา มีสุข
ผู้ร่วมวิจัย
พี่เลี้ยง
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2561
คำสำคัญ
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์