ข้อมูลงานวิจัย การวิเคราะห์ความเชื่อมั่นในศักยภาพของตนเองด้านการวิจัยและกระบวนการสังคมประกิตทางการวิจัย ในฐานะมูลเหตุของการทำวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษาครู

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)อ.บรรเลง สระมูล
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)อ.Banleng Sramoon
  • ตำแหน่งทางวิชาการ-
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
  • โทรศัพท์0840100XXX
  • E-Mail Addresbanleng@rmutt.ac.th
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญสอนวิชาการวิจัยการศึกษา การวิจัยในชั้นเรียน การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ และความเป็นครู
  อัพเดทล่าสุด
  07 ก.ค. 2565
  00107
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ การวิเคราะห์ความเชื่อมั่นในศักยภาพของตนเองด้านการวิจัยและกระบวนการสังคมประกิตทางการวิจัย ในฐานะมูลเหตุของการทำวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษาครู
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ
หน่วยงาน คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
หัวหน้าโครงการ ผศ.ปริญญา มีสุข
ผู้ร่วมวิจัย
พี่เลี้ยง
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2560
คำสำคัญ
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์