ข้อมูลงานวิจัย การสร้างนักศึกษาให้เป็นผู้ประกอบการและนักวิจัยรุ่นใหม่ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ดร.ชนากานต์ เรืองณรงค์
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ดร.Chanakarn Ruangnarong
  • ตำแหน่งทางวิชาการ-
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
  • โทรศัพท์0992935XXX
  • E-Mail Addreschanakarn@rmutt.ac.th
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญFashion History
  อัพเดทล่าสุด
  07 ก.ค. 2565
  00319
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ การสร้างนักศึกษาให้เป็นผู้ประกอบการและนักวิจัยรุ่นใหม่ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ Creating Students to be New Entrepreneurs and Researchers of Rajamangala University of Technology Thanyaburi
หน่วยงาน คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
หัวหน้าโครงการ ผศ.สาคร ชลสาคร
ผู้ร่วมวิจัย
พี่เลี้ยง
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2563
คำสำคัญ ผู้ประกอบการ, นักวิจัยรุ่นใหม่, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล ประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงสภาพเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ตามกระแสความเปลี่ยนแปลงของโลก ประเทศไทย 4.0 การสร้างความเข้มแข็งภายในเศรษฐกิจของประเทศไทย (Strength from Within) เชื่อโยงสู่เศรษฐกิจโลก (Connect to the World)ให้มีการพัฒนาก้าวทันโลกในยุคปัจจุบันได้คือ การยกระดับผู้ประกอบการและสร้างความเข้มแข็งของชุมชน และเครือข่ายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มีศักยภาพทางด้านบุคลากรและองค์ความรู้ ที่มีการนำองค์ความรู้ทางบริการวิชาการมาพัฒนาเป็นผลงานวิจัยเพื่อพัฒนาและต่อยอดสู่ชุมชน อีกทั้งโครงการบริการวิชาการแก่สังคม อบรมวิชาชีพผู้ประกอบการ เป็นพันธกิจหลักอย่างหนึ่ง การศึกษาวิชาการด้านการให้บริการแก่สังคมและชุมชนอย่างสม่ำเสมอเพื่อเป็นการให้ความรู้และเพิ่มทักษะให้กับผู้สนใจด้านการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ที่ใช้ความรู้ และทักษะเกี่ยวกับการเป็นผู้ประกอบการและนักวิจัยรุ่นใหม่ อีกทั้งตระหนักถึงความสำคัญของแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายและยุทธศาสตร์หลักของการผลิตบัณฑิต คือการสร้างพลังนักคิด นักทำ นักประดิษฐ์สร้างนวัตกรรม จนกลายเป็นผู้ประกอบการและนักวิจัยร่วมกับชุมชน เกิดต้นแบบความคิดและนวัตกรรม เพื่อเป็นการเพิ่มรายได้แก่ชุมชน อีกทั้งกลุ่มคนผู้สูงวัยในชุมชนมีความต้องการรายได้ระหว่างการทำอาชีพเกษตรกรรม และนับวันสังคมผู้สูงวัยจะมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น ซึ่งเชื่อมโยงกับกลไกการขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่ออนาคตในกลุ่มเทคโนโลยีและนวัตกรรม นวัตกรรมที่คาดว่าจะเกิดขึ้นหลังจากดำเนินงานโครงการเสร็จสิ้น คือ นวัตกรรมเคหะสิ่งทอ นวัตกรรมการแปรรูปอาหาร นวัตกรรมกระดาษ นวัตกรรมสื่อการสอนเพื่อสิ่งแวดล้อม รวมไปถึงเทคนิคและเทคโนโลยีที่ช่วยให้การผลิตมีมาตรฐานโดยอยู่ภายใต้รากฐานของภูมิปัญญาเพื่อสืบสานศิลปวัฒนธรรมและเกิดนวัตกรรมเพื่อช่วยเปลี่ยนแปลงการดำเนินชีวิตให้กลุ่มชุมชนมีรายได้เพิ่มมากขึ้น และยังเป็นการเพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์และช่องทางการจัดจำหน่ายผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับกลุ่มชุมชนเพื่อให้เข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศ หากดำเนินโครงการเสร็จสิ้นจะส่งผลในการแก้ปัญหาผลิตภัณฑ์ในชุมชนในเชิงพาณิชย์ ให้มีมูลค่าที่เพิ่มขึ้น ชุมชนมีรายได้ระหว่างการประกอบอาชีพหลัก แก่บุคคล สังคม ชุมชน และประเทศไทย ชุมชนได้รับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีนวัตกรรมและมีมาตรฐาน เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตและเพิ่มรายได้ให้กลุ่มชุมชนภายใต้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและศิลปวัฒนธรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน ดังนั้นการสร้างนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ให้เป็นผู้ประกอบการ และนักวิจัยรุ่นใหม่ได้ ถือเป็นการยกระดับทางนวัตกรรม การสร้างสังคมที่มีจิตวิญญาณการเป็นผู้ประกอบการ และการสร้างความเข้มแข็งในสังคมเครือข่าย ผู้ประกอบการจะต้องมีการรังสรรค์การสร้างนวัตกรรม (Smart Enterprise) การใช้นวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ มีการทำธุรกิจเพื่อให้สังคมไทยเป็นสังคมความคิดสร้างสรรค์และมีธุรกิจที่ทำเพื่อสังคม เพื่อสร้างความสมดุลทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม สร้างความเข้มแข็งในระดับฐานราก เศรษฐกิจแบบ 4.0 เป็นการใช้ศักยภาพของดิจิทัล (Digitalization) การใช้ต้นทุนการผลิตที่ต่ำใช้แรงงานต่ำ เข้าถึงโครงข่ายอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงเพิ่มมากขึ้น ความสามารถในการผลิตของนักศึกษาเพิ่มมากขึ้น
วัตถุประสงค์ 1 เพื่อคัดเลือกนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีที่มีความคิดสร้างสรรค์และมีแนวทางในการทำธุรกิจในชุมชน จังหวัดปทุมธานี 2 เพื่อจัดทำหลักสูตรและจัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรผู้ประกอบการและนักวิจัยรุ่นใหม่จากนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 3 เพื่อนำเสนอผลงานผู้ประกอบการและนักวิจัยรุ่นใหม่จากนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช-มงคลธัญบุรี