ข้อมูลนักวิจัย สาคร ชลสาคร

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ผศ.ดร.สาคร ชลสาคร
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ผศ.ดร.Sakorn Chonsakorn
  • ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
  • โทรศัพท์0866184XXX
  • E-Mail AddressCsakorn@hotmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญงานสอน และ งานวิจัย
  อัพเดทล่าสุด
  04 เม.ย. 2565
  01149
  จำนวนคนดู
โครงการงานวิจัย
1. 2564 : การยกระดับโครงสร้างการกระจายรายได้ของกลุ่มแม่บ้านแสงตะวัน พื้นที่วัดไก่เตี้ย เพื่อสร้างเป็นชุมชนนวัตกรรมเชิงท่องเที่ยว หัวหน้าโครงการ 2. 2564 : การยกระดับศักยภาพและโอกาสการผลิตผ้าทอใยกล้วยสู่การสร้างรายได้ชุมชนเข็มแข็ง ตำบลกระแชง อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี หัวหน้าโครงการ 3. 2564 : โครงการการพัฒนาศักยภาพเศรษฐกิจชุมชนสิ่งทอด้วยนวัตกรรมพื้นที่ตำบลบึงสนั่น อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ผู้ร่วมวิจัย 4. 2564 : การยกระดับศักยภาพเชิงพื้นที่อย่างมีส่วนร่วมด้วยนวัตกรรมผ้าใยกล้วยบัวหลวง เพื่อสร้างเป็นชุมชนนวัตกรรมเชิงท่องเที่ยว หัวหน้าโครงการ 5. 2563 : การพัฒนาเส้นใยธรรมชาติเพื่อสร้างมูลค่าและคุณค่าสู่เชิงพาณิชย์: กรณีศึกษาห่วงโซ่การผลิตเส้นใยผักตบชวาผลิตภัณฑ์เชิงนวัตกรรมคลองรังสิตปทุมธานี หัวหน้าโครงการ 6. 2563 : การสร้างนักศึกษาให้เป็นผู้ประกอบการและนักวิจัยรุ่นใหม่ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี หัวหน้าโครงการ 7. 2563 : การผลิตเสื้อผ้าแฟชั่นสำเร็จรูปจากผ้าผักตบชวาสู่เชิงพาณิชย์ ผู้ร่วมวิจัย 8. 2563 : การพัฒนาความละเอียดของเส้นใยผักตบชวาเพื่อตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์กลุ่มตลาดรักษ์โลกสู่เชิงพาณิชย์ หัวหน้าโครงการ 9. 2563 : นวัตกรรมผ้าไม่ทอจากเส้นใยไผ่สำหรับผลิตภัณฑ์ไลฟ์สไตล์ทางการแพทย์ หัวหน้าโครงการ 10. 2563 : การพัฒนาผ้าใยกล้วยทอมือลวดลายใบตอง พี่เลี้ยง 11. 2562 : การเพิ่มศักยภาพการผลิตสินค้าแฟชั่นเส้นใยธรรมชาติจากผักตบชวา หัวหน้าโครงการ 12. 2562 : การพัฒนาเส้นใยกล้วยในงานแฟชั่นเครื่องแต่งกายและเคหะสิ่งทอ หัวหน้าโครงการ 13. 2561 : การพัฒนาหมวกกันรังสียูวีจากฟางข้าวผสมเนื้อครามธรรมชาติสำหรับเด็กปฐมวัย ผู้ร่วมวิจัย 14. 2561 : การพัฒนาของเล่นเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้เรื่อง เวลา สำหรับเด็กปฐมวัย ผู้ร่วมวิจัย 15. 2560 : การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าผักตบชวาสู่อุตสาหกรรมแฟชั่น หัวหน้าโครงการ 16. 2559 : การปรับปรุงสมบัติทางความร้อนของวัสดุเก็บความร้อนในพอลิเมอร์แคปซูลด้วยเปลือกพอลิเมอร์ชนิดชอบน้ำ ผู้ร่วมวิจัย 17. 2558 : การพัฒนาเส้นใยผสมด้วยฟางข้าวไทยเพื่ออุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม ผู้ร่วมวิจัย 18. 2558 : การพัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอจากฟางข้าวไทยโดยเทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ผู้ร่วมวิจัย 19. 2558 : การเตรียมพอลิเมอร์แคปซูลหุ้มสารหอมสำหรับผลิตภัณฑ์สิ่งทอ ผู้ร่วมวิจัย 20. 2557 : การเตรียมพอลิเมอร์แคปซูลระดับนาโนเมตรที่หุ้มวัสดุเก็บความร้อนด้วยกระบวนการสังเคราะห์แบบมินิอิมัลชันที่ไม่ใช้แรงเฉือนสูงสำหรับอุตสาหกรรมสิ่งทอ ผู้ร่วมวิจัย
ผลงานตีพิมพ์ ทรัพย์สินทางปัญญา
1. 2562 : ที่จับของทนความร้อน ชื่อผู้ประดิษฐ์/ผู้ออกแบบ 2. 2562 : ถุงมือ ชื่อผู้ประดิษฐ์/ผู้ออกแบบ 3. 2562 : กรรมวิธีการผลิตผืนผ้าจากเส้นใยผักตบชวาตกแต่งที่มีสมบัติทนความร้อน ชื่อผู้ประดิษฐ์/ผู้ออกแบบ 4. 2562 : วิธีการแยกและปรับปรุงคุณภาพเส้นใยกล้วยให้นุ่ม ชื่อผู้ประดิษฐ์/ผู้ออกแบบ 5. 2559 : กรรมวิธีผลิตเส้นด้ายจากเส้นใยมะพร้าวอ่อน ชื่อผู้ประดิษฐ์/ผู้ออกแบบ 6. 2558 : กรรมวิธีการผลิตเส้นด้ายจากเส้นใยผักตบชวา ชื่อผู้ประดิษฐ์/ผู้ออกแบบ 7. 2561 : ถุงมือ ชื่อผู้ประดิษฐ์/ผู้ออกแบบ 8. 2561 : กรรมวิธีการผลิตผืนผ้าจากเส้นใยผักตบชวาตกแต่งที่มีสมบัติทนความร้อน ชื่อผู้ประดิษฐ์/ผู้ออกแบบ 9. 2561 : วิธีการแยกและปรับปรุงคุณภาพเส้นใยกล้วยให้นุ่ม ชื่อผู้ประดิษฐ์/ผู้ออกแบบ 10. 2561 : ที่จับของทนความร้อน ชื่อผู้ประดิษฐ์/ผู้ออกแบบ 11. 2557 : การใช้น้ำยางธรรมชาติในงานเขียนผ้าบาติก ชื่อผู้ประดิษฐ์/ผู้ออกแบบ