ข้อมูลนักวิจัย รัฐ ชมภูพาน

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ดร.รัฐ ชมภูพาน
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ดร.Rath Chombhuphan
  • ตำแหน่งทางวิชาการอาจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
  • โทรศัพท์0818781XXX
  • E-Mail Addresshut_1978@hotmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญด้านการฝึกอบรม, ด้านอาชีวศึกษา ด้านการศึกษาเพื่ออาชีพ ด้านวิชาชีพคหกรรมศาสตร์,ด้านการพัฒนาการเป็นผู้ประกอบการ, ด้านงานวิจัยเชิงคุณภาพ
  อัพเดทล่าสุด
  04 เม.ย. 2565
  00925
  จำนวนคนดู
โครงการงานวิจัย
1. 2564 : การศึกษาประวัติศาสตร์วัฒนธรรมทุ่งหลวงรังสิตในการสร้างแนวทางยกระดับผลิตภัณฑ์ก๋วยเตี๋ยวเรือรังสิตที่สะท้อนอัตลักษณ์ท้องถิ่นเพื่อเสริมสร้างอาชีพของชุมชนพื้นที่ฝั่งตะวันออกจังหวัดปทุมธานี หัวหน้าโครงการ 2. 2564 : การยกระดับศักยภาพและโอกาสการผลิตผ้าทอใยกล้วยสู่การสร้างรายได้ชุมชนเข็มแข็ง ตำบลกระแชง อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี ผู้ร่วมวิจัย 3. 2564 : การพัฒนากระดาษจากฟางข้าวจากอัตลักษณ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น ของชุมชนวัดไก่เตี้ย ตำบลกระแชง อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี ผู้ร่วมวิจัย 4. 2563 : การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์จากสิ่งเหลือใช้เพื่อเสริมสร้างอาชีพของผู้ด้อยโอกาส กรณีศึกษา: สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งชายธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี หัวหน้าโครงการ 5. 2563 : การสร้างนักศึกษาให้เป็นผู้ประกอบการและนักวิจัยรุ่นใหม่ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ผู้ร่วมวิจัย 6. 2563 : นวัตกรรมผ้าไม่ทอจากเส้นใยไผ่สำหรับผลิตภัณฑ์ไลฟ์สไตล์ทางการแพทย์ ผู้ร่วมวิจัย 7. 2563 : การศึกษาเครือข่ายการมีส่วนร่วมของชุมชนในการกำจัดแหล่งผักตบชวาของ คลองรังสิต - ปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี หัวหน้าโครงการ 8. 2563 : การพัฒนาและสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์จากไวนิลเหลือทิ้งเพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชนในจังหวัดปทุมธานี หัวหน้าโครงการ 9. 2560 : การพัฒนารูปแบบผ้ากันเปื้อนสำหรับช่างจัดดอกไม้ หัวหน้าโครงการ