ข้อมูลงานวิจัย พัฒนาการของบัวไทยในงานพื้นฐานอุตสาหกรรม

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)อ.รัตนาภรณ์ มะโนกิจ
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)อ.Rattanaporn Manokit
  • ตำแหน่งทางวิชาการ-
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
  • โทรศัพท์0636452XXX
  • E-Mail Addres-
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญการแปรรูปอาหาร
  อัพเดทล่าสุด
  07 ก.ค. 2565
  00176
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ พัฒนาการของบัวไทยในงานพื้นฐานอุตสาหกรรม
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ
หน่วยงาน คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
หัวหน้าโครงการ ผศ.อ้อยทิพย์ ผู้พัฒน์
ผู้ร่วมวิจัย 1. ผศ.สุชาดา งามประภาวัฒน์
2. ผศ.มาลา ฤทธิ์นิ่ม
3. ผศ.สิวลี ไทยถาวร
พี่เลี้ยง
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2552
คำสำคัญ
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์