ข้อมูลงานวิจัย ผลของการใช้สารสกัดโพลิฟีนอลจากเปลือกเมล็ดมะขามต่อค่าระยะเวลาในการเก็บรักษา (Shelflife) ของวัตถุดิบอาหารสัตว์

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ผศ.ศศินิษฐา ถนอมวงศ์วัฒนะ
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ผศ.Rukpunn Thanomwongwattana
  • ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะเทคโนโลยีการเกษตร
  • โทรศัพท์0877174XXX
  • E-Mail Addrespunnoom@hotmail.com.
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญสัตวบาล
  อัพเดทล่าสุด
  04 เม.ย. 2565
  00129
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ ผลของการใช้สารสกัดโพลิฟีนอลจากเปลือกเมล็ดมะขามต่อค่าระยะเวลาในการเก็บรักษา (Shelflife) ของวัตถุดิบอาหารสัตว์
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ Effects of Polyphenol compounds extracted from Tamarind Seed Husk on Shelflife of Feeds Raw Materials
หน่วยงาน คณะเทคโนโลยีการเกษตร
หัวหน้าโครงการ ผศ.ศศินิษฐา ถนอมวงศ์วัฒนะ
ผู้ร่วมวิจัย 1. ผศ.สมจิตร ถนอมวงศ์วัฒนะ
พี่เลี้ยง
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2564
คำสำคัญ
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์