ข้อมูลงานวิจัย วัสดุเส้นใยนาโนพอลิเมอร์ไฮบริดต้านเชื้อแบคทีเรียสำหรับผ้ารองศีรษะเพื่อใช้งานในระบบขนส่งสาธารณะ

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ผศ.อารียา ตงสาลี
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ผศ.Areeya Thongsalee
  • ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะวิศวกรรมศาสตร์
  • โทรศัพท์0892227XXX
  • E-Mail Addresa_thongsalee@hotmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญงานสอน
  อัพเดทล่าสุด
  05 พ.ค. 2566
  00026
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ วัสดุเส้นใยนาโนพอลิเมอร์ไฮบริดต้านเชื้อแบคทีเรียสำหรับผ้ารองศีรษะเพื่อใช้งานในระบบขนส่งสาธารณะ
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ Antibacterial hybrid nano-fiber polymer material for headrest covers in public transport applications.
หน่วยงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์
หัวหน้าโครงการ ผศ.สิริพรรณ เมธนาวิน
ผู้ร่วมวิจัย 1. ผศ.อารียา ตงสาลี
พี่เลี้ยง
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2565
คำสำคัญ
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์