ข้อมูลงานวิจัย ศักยภาพของสถานประกอบการที่ส่งผลต่อมาตรฐานการจัดการการให้บริการสปา กรณีศึกษา เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ผศ.ฉัตรปารี อยู่เย็น
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ผศ.Chatparee Yooyen
  • ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะบริหารธุรกิจ
  • โทรศัพท์0894915XXX
  • E-Mail Addresbusedu_1@hotmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญงานสอน
  อัพเดทล่าสุด
  08 ส.ค. 2565
  00068
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ ศักยภาพของสถานประกอบการที่ส่งผลต่อมาตรฐานการจัดการการให้บริการสปา กรณีศึกษา เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ
หน่วยงาน คณะบริหารธุรกิจ
หัวหน้าโครงการ ผศ.เบญจวรรณ ศฤงคาร
ผู้ร่วมวิจัย
พี่เลี้ยง 1. ผศ.ฉัตรปารี อยู่เย็น
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2560
คำสำคัญ
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์