ข้อมูลงานวิจัย การผลิตก๊าซชีวภาพด้วยถังปฏิกาณ์ร่วมกับการปรับสภาพทางชีวภาพ

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ดร.นรพร กลั่นประชา
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ดร.Naraporn Glanpracha
  • ตำแหน่งทางวิชาการ-
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • โทรศัพท์0959549XXX
  • E-Mail Addresglanpracha@gmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญงานสอนวิชาเคมี
  อัพเดทล่าสุด
  06 มิ.ย. 2563
  00022
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ การผลิตก๊าซชีวภาพด้วยถังปฏิกาณ์ร่วมกับการปรับสภาพทางชีวภาพ
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ Biogas production via biological pretreatment and biogasdigester
หน่วยงาน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หัวหน้าโครงการ นรพร กลั่นประชา
ผู้ร่วมวิจัย 1. คฑาพล ปิ่นพัฒนพงศ์
พี่เลี้ยง
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2563
คำสำคัญ
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์