ข้อมูลงานวิจัย การศึกษาการเจริญเติบโต ผลผลิต และความเป็นไปได้ในการปลูกมะรุมเป็นการค้าในเขตราบลุ่มภาคกลางของประเทศไทย

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ผศ.จันทร์เพ็ญ ชัยมงคล
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ผศ.Chanpen Chaimaongkol
  • ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะเทคโนโลยีการเกษตร
  • โทรศัพท์0899216XXX
  • E-Mail Addres
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญพืชสวน การขยายพันธุ์พืช กล้วยไม้
  อัพเดทล่าสุด
  07 ก.ค. 2565
  00125
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ การศึกษาการเจริญเติบโต ผลผลิต และความเป็นไปได้ในการปลูกมะรุมเป็นการค้าในเขตราบลุ่มภาคกลางของประเทศไทย
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ
หน่วยงาน คณะเทคโนโลยีการเกษตร
หัวหน้าโครงการ ผศ.วัลลภ พรหมทอง
ผู้ร่วมวิจัย 1. ผศ.จันทร์เพ็ญ ชัยมงคล
พี่เลี้ยง
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2560
คำสำคัญ
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์