ข้อมูลนักวิจัย จันทร์เพ็ญ ชัยมงคล

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ผศ.จันทร์เพ็ญ ชัยมงคล
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ผศ.Chanpen Chaimaongkol
  • ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะเทคโนโลยีการเกษตร
  • โทรศัพท์0899216XXX
  • E-Mail Address
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญพืชสวน การขยายพันธุ์พืช กล้วยไม้
  อัพเดทล่าสุด
  04 เม.ย. 2565
  00412
  จำนวนคนดู
โครงการงานวิจัย
1. 2564 : ผลของจิบเบอเรลลิกแอซิดต่อการงอกของเมล็ดและการเจริญเติบโตของต้นกล้ามะละกอ หัวหน้าโครงการ 2. 2563 : การพัฒนาพันธุ์บัวสายเขตร้อนและบัวสายเขตหนาวเพื่อการตัดดอกในเชิงพาณิชย์ ผู้ร่วมวิจัย 3. 2562 : การคัดเลือกพันธุ์บัวสายเขตร้อนและบัวสายเขตหนาวเพื่อการตัดดอกในเชิงพาณิชย์ ผู้ร่วมวิจัย 4. 2561 : โครงการวิจัยผลของการงดน้ำในช่วงก่อนการเก็บเกี่ยวต่อคุณภาพของผลเมล่อน ผู้ร่วมวิจัย 5. 2561 : โครงการวิจัยการผลิตปุ๋ยหมักที่มีธาตุอาหารสูงเพื่อใช้ปลูกผักสลัดในระบบไฮโดรโปนิกส์ หัวหน้าโครงการ 6. 2560 : การศึกษาการเจริญเติบโต ผลผลิต และความเป็นไปได้ในการปลูกมะรุมเป็นการค้าในเขตราบลุ่มภาคกลางของประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย 7. 2560 : ผลของน้ำหมักชีวภาพต่อการเจริญเติบโตและคุณภาพของผลเมล่อน ผู้ร่วมวิจัย 8. 2552 : การศึกษาหาสายพันธุ์บัวหลวงที่เหมาะสมสำหรับการผลิตรากบัว หัวหน้าโครงการ