ข้อมูลงานวิจัย ปัจจัยที่ส่งผลต่อการสื่อสารข้ามวัฒนธรรมอย่างมีประสิทธิภาพในยุคดิจิตอลของพนักงานบริษัทข้ามชาติในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)อ.เมทินี รัษฎารักษ์
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)อ.Metinee Rasadaraksa
  • ตำแหน่งทางวิชาการ-
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะบริหารธุรกิจ
  • โทรศัพท์0818580XXX
  • E-Mail Addres-
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญสอน
  อัพเดทล่าสุด
  07 ก.ค. 2565
  00189
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ ปัจจัยที่ส่งผลต่อการสื่อสารข้ามวัฒนธรรมอย่างมีประสิทธิภาพในยุคดิจิตอลของพนักงานบริษัทข้ามชาติในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ Factors Affecting Effective Cross-Cultural Communication in Digital Era of Multinational Enterprises Employees in Smart Electronics Industry
หน่วยงาน คณะบริหารธุรกิจ
หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
พี่เลี้ยง
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2563
คำสำคัญ
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์