ข้อมูลงานวิจัย ผลกระทบของการสื่อสารดิจิทัลที่มีผลต่อการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการปรับปรุงการจัดการโซ่อุปทานภายในการผลิตผ่านการรู้ดิจิทัลของพนักงานในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มในเขตเศรษฐกิจภาคตะวันออก

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)อ.เมทินี รัษฎารักษ์
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)อ.Metinee Rasadaraksa
  • ตำแหน่งทางวิชาการ-
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะบริหารธุรกิจ
  • โทรศัพท์0818580XXX
  • E-Mail Addres-
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญสอน
  อัพเดทล่าสุด
  04 เม.ย. 2565
  00112
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ ผลกระทบของการสื่อสารดิจิทัลที่มีผลต่อการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการปรับปรุงการจัดการโซ่อุปทานภายในการผลิตผ่านการรู้ดิจิทัลของพนักงานในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มในเขตเศรษฐกิจภาคตะวันออก
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ Effect of Digital Communication on Digital Technology Adoption in Improving Internal Supply Chain Management through Digital Literacy of Employees in Food and Beverage Industry in the Eastern Economic Corridor (EEC)
หน่วยงาน คณะบริหารธุรกิจ
หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
พี่เลี้ยง
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2564
คำสำคัญ
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์