ข้อมูลงานวิจัย Methodological Challenges in Implementing Think-Alouds to Investigate EFL Readers Comprehension Strategies.

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ดร.วันเพ็ญ ภุมรินทร์
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)MissWanpen Poonarin
  • ตำแหน่งทางวิชาการ-
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะศิลปศาสตร์
  • โทรศัพท์0985492XXX
  • E-Mail Addresonepen.onepen@gmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญการอ่าน การวัดและประเมินผล
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2562
  00013
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ Methodological Challenges in Implementing Think-Alouds to Investigate EFL Readers Comprehension Strategies.
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ Methodological Challenges in Implementing Think-Alouds to Investigate EFL Readers Comprehension Strategies
หน่วยงาน คณะศิลปศาสตร์
หัวหน้าโครงการ วันเพ็ญ ภุมรินทร์
ผู้ร่วมวิจัย
พี่เลี้ยง 1. ธวัชชัย ใจศิริ
ที่ปรึกษา 1. ธวัชชัย ใจศิริ
ปีงบประมาณ 2562
คำสำคัญ
บทคัดย่อ (ภาษาไทย) ทุนนักวิจัยรุ่นใหม่
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์