ข้อมูลงานวิจัย Methodological Challenges in Implementing Think-Alouds to Investigate EFL Readers Comprehension Strategies.

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ดร.วันเพ็ญ ภุมรินทร์
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ดร.Wanpen Poomarin
  • ตำแหน่งทางวิชาการ-
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะศิลปศาสตร์
  • โทรศัพท์0985492XXX
  • E-Mail Addresonepen.onepen@gmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญการอ่าน การวัดและประเมินผล
  อัพเดทล่าสุด
  06 มิ.ย. 2563
  00024
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ Methodological Challenges in Implementing Think-Alouds to Investigate EFL Readers Comprehension Strategies.
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ Methodological Challenges in Implementing Think-Alouds to Investigate EFL Readers Comprehension Strategies
หน่วยงาน คณะศิลปศาสตร์
หัวหน้าโครงการ วันเพ็ญ ภุมรินทร์
ผู้ร่วมวิจัย
พี่เลี้ยง 1. ธวัชชัย ใจศิริ
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2562
คำสำคัญ
บทคัดย่อ (ภาษาไทย) ทุนนักวิจัยรุ่นใหม่
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์