ข้อมูลงานวิจัย การศึกษาอัตลักษณ์ของชุมชนโคกสลุงเพื่อเป็นแนวทางการออกแบบหอชมวิวชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมไทย พื้นที่ศึกษา โคกสลุง จังหวัดลพบุรี

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ผศ.ภดารี กิตติวัฒนวณิช
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ผศ.Phadaree Kittiwattanawanich
  • ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงาน*คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
  • โทรศัพท์0639356XXX
  • E-Mail Addrespadaree.k@gmail.com, phadaree_k@rmutt.ac.th
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญงานวิจัยเพื่อชุมชน งานวัฒนธรรม งานบริการวิชาการชุมชน
  อัพเดทล่าสุด
  07 ก.ค. 2565
  00213
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ การศึกษาอัตลักษณ์ของชุมชนโคกสลุงเพื่อเป็นแนวทางการออกแบบหอชมวิวชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมไทย พื้นที่ศึกษา โคกสลุง จังหวัดลพบุรี
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ A Study on Identity of the Khoksalung Community for Cultural Thai Bang View Tower Interior Guideline In Khoksalung, Lopburi Province
หน่วยงาน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
หัวหน้าโครงการ ผศ.ภดารี กิตติวัฒนวณิช
ผู้ร่วมวิจัย
พี่เลี้ยง 1. ผศ.กิติศักดิ์ วิทยาโกมลเลิศ
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2562
คำสำคัญ
บทคัดย่อ (ภาษาไทย) ทุนนักวิจัยรุ่นใหม่
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์