ข้อมูลนักวิจัย กิติศักดิ์ วิทยาโกมลเลิศ

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ผศ.กิติศักดิ์ วิทยาโกมลเลิศ
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ผศ.Kitisak Witthayakomonlert
  • ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงาน*คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
  • โทรศัพท์0816963XXX
  • E-Mail Addressti666ti@yahoo.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญการจัดประชุมระบบความคิดเห็น วิทยากรกระบวนการ
  อัพเดทล่าสุด
  03 มี.ค. 2566
  00598
  จำนวนคนดู
โครงการงานวิจัย
1. 2564 : การพัฒนาศูนย์การเรียนรู้เพื่อพัฒนาอาชีพจากวัสดุท้องถิ่น และวัสดุเหลือใช้ ที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ท้องถิ่น โดยกระบวนการมีส่วนร่วม หัวหน้าโครงการ 2. 2564 : การพัฒนาอาชีพชุมชนผู้มีรายได้น้อยจากวัสดุท้องถิ่น และวัสดุเหลือใช้โดยกระบวนการมีส่วนร่วมในตำบลลำลูกกา และเครือข่ายชุมชนบ้านมั่นคง จ.ปทุมธานี หัวหน้าโครงการ 3. 2563 : แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในชุมชนเคหะชุมชนรังสิต (คลองหก) หัวหน้าโครงการ 4. 2562 : การศึกษาอัตลักษณ์ของชุมชนโคกสลุงเพื่อเป็นแนวทางการออกแบบหอชมวิวชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมไทย พื้นที่ศึกษา โคกสลุง จังหวัดลพบุรี พี่เลี้ยง 5. 2561 : โครงการสัมมนาบุคคลทั่วไปและเยาวชนเพื่อการอนุรักษ์ศิลปกรรมท้องถิ่นเมืองโบราณสามโคก ปีที่ 3 ทอดน่องท่องสามโคก "ตอนเหนือ" จังหวัดปทุมธานี หัวหน้าโครงการ 6. 2561 : โครรงการสำรวจและวิเคราะห์สถาการณ์ชุมชนตลาดเก่า สามโคก จังหวัดปทุมธานี หัวหน้าโครงการ 7. 2560 : ผลการพิจารณาโครงการวางแผนงานที่ 2 กับ 3 ของหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2560 หัวหน้าโครงการ 8. 2560 : แผนงานการบริหารหน่วยงานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น หัวหน้าโครงการ 9. 2560 : แนวทางการพัฒนาเครือข่ายการท่องเที่ยวชุมชนพื้นถิ่นพื้นที่ศึกษา โคกสลุง จังหวัดลพบุรี หัวหน้าโครงการ