ข้อมูลงานวิจัย แนวทางการประมาณราคางานออกแบบตกแต่งภายในโดยการสร้างแบบจำลองข้อมูลอาคารและพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ทางการศึกษา

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ผศ.ภดารี กิตติวัฒนวณิช
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ผศ.Phadaree Kittiwattanawanich
  • ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงาน*คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
  • โทรศัพท์0639356XXX
  • E-Mail Addrespadaree.k@gmail.com, phadaree_k@rmutt.ac.th
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญงานวิจัยเพื่อชุมชน งานวัฒนธรรม งานบริการวิชาการชุมชน
  อัพเดทล่าสุด
  07 ก.ค. 2565
  00104
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ แนวทางการประมาณราคางานออกแบบตกแต่งภายในโดยการสร้างแบบจำลองข้อมูลอาคารและพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ทางการศึกษา
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ
หน่วยงาน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
พี่เลี้ยง 1. ผศ.ภดารี กิตติวัฒนวณิช
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2563
คำสำคัญ
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์