ข้อมูลงานวิจัย ผลของการใช้โพรไบโอติก (Bacillus lichenifermis) ในการเลี้ยงปลานิล

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ดร.ศุภมาศ ศรีวงศ์พุก
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ดร.Supamas Sriwongpuk
  • ตำแหน่งทางวิชาการ-
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะเทคโนโลยีการเกษตร
  • โทรศัพท์0957402XXX
  • E-Mail Addressupamas_s@rmutt.ac.th
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญโรคและปรสิตสัตว์น้ำ การเพาะเลี้ยงอละอนุบาลกุ้งก้ามกราม โรคไวรัสในกุ้งก้ามกราม
  อัพเดทล่าสุด
  07 ก.ค. 2565
  00171
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ ผลของการใช้โพรไบโอติก (Bacillus lichenifermis) ในการเลี้ยงปลานิล
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ
หน่วยงาน คณะเทคโนโลยีการเกษตร
หัวหน้าโครงการ ผศ.กิตติมา วานิชกูล
ผู้ร่วมวิจัย 1. ผศ.สมใจ เปรมสมิทธ์
2. ผศ.บุณฑริกา ทองดอนพุ่ม
พี่เลี้ยง
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2560
คำสำคัญ
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์