ข้อมูลงานวิจัย การศึกษากระบวนการผลิตมะรุมหมักยีสตเพื่อใชเปนอาหารสัตว

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)อ.อชิรา ผดุงฤกษ์
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)อ.Achira Padunglerk
  • ตำแหน่งทางวิชาการ-
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะเทคโนโลยีการเกษตร
  • โทรศัพท์0851841XXX
  • E-Mail Addresachi184@hotmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญอาหารสัตว์, คำนวนสูตรอาหารสัตว์
  อัพเดทล่าสุด
  04 เม.ย. 2565
  00152
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ การศึกษากระบวนการผลิตมะรุมหมักยีสตเพื่อใชเปนอาหารสัตว
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ The Study on Production Process of Moringa Fermented Yeast for Feed
หน่วยงาน คณะเทคโนโลยีการเกษตร
หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
พี่เลี้ยง 1. ผศ.สมจิตร ถนอมวงศ์วัฒนะ
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2564
คำสำคัญ
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์