ข้อมูลงานวิจัย การศึกษาความชุกและความหลากหลายทางพันธุกรรมของเชื้อ Trypanosoma spp. ในสัตว์เคี้ยวเอื้องในจังหวัดเชียงรายโดยใช้เทคนิค PCR

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)อ.สินสมุทร แซ่โง้ว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)อ.Sinsamut Sea ngow
  • ตำแหน่งทางวิชาการ-
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะเทคโนโลยีการเกษตร
  • โทรศัพท์0818999XXX
  • E-Mail Addressin_jiw@hotmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญวินิจฉัยโรคทางปรสิต
  อัพเดทล่าสุด
  06 มิ.ย. 2563
  00042
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ การศึกษาความชุกและความหลากหลายทางพันธุกรรมของเชื้อ Trypanosoma spp. ในสัตว์เคี้ยวเอื้องในจังหวัดเชียงรายโดยใช้เทคนิค PCR
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ The study of prevalence and genetic diversity of Trypanosoma spp. in ruminant roamed in Chiang Rai province by using PCR technique.
หน่วยงาน คณะเทคโนโลยีการเกษตร
หัวหน้าโครงการ สินสมุทร แซ่โง้ว
ผู้ร่วมวิจัย 1. พชรธร สิมกิ่ง
2. ผศ.การันต์ ชีพนุรัตน์
3. ผศ.สุวดี อิสรายุวพร
พี่เลี้ยง
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2562
คำสำคัญ
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์