ข้อมูลนักวิจัย สินสมุทร แซ่โง้ว

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)อ.สินสมุทร แซ่โง้ว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)อ.Sinsamut Sea ngow
  • ตำแหน่งทางวิชาการอาจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะเทคโนโลยีการเกษตร
  • โทรศัพท์0818999XXX
  • E-Mail Addresssin_jiw@hotmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญวินิจฉัยโรคทางปรสิต
  อัพเดทล่าสุด
  04 เม.ย. 2565
  00434
  จำนวนคนดู
โครงการงานวิจัย
1. 2564 : การศึกษาความชุกทางโมเลกุลลาร์ของเชื้อ Babesia canis และปัจจัยที่มีผลต่อการแพร่ระบาดในกลุ่มประชากรสุนัขจรจัดในศูนย์พึ่งพิง คลอง 12 และสุนัขบริเวณโดยรอบศูนย์ฯ จ. ปทุมธานี หัวหน้าโครงการ 2. 2564 : ความชุกและการดื้อยาต้านจุลชีพของเชื้อ สแตฟฟิโลคอคคัส ออเรียส ที่แยกได้จากสุนัขจรจัดจากศูนย์พึ่งพิงสุนัขจรจัดเทศบาลนครรังสิตและสุนัขจรจัดบริเวณรอบศูนย์ ผู้ร่วมวิจัย 3. 2563 : การปนเปื้อนของเชื้อ Salmonella spp. และ Escherichia coli ในเนื้อสัตว์จากตลาดบริเวณใกล้เคียงคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ผู้ร่วมวิจัย 4. 2562 : การศึกษาความชุกและความหลากหลายทางพันธุกรรมของเชื้อที่มีนำโดยพาหะและเชื้อติดต่อจากสัตว์สู่คน, Babesia spp, Bartonella spp, Ehrlichia spp และ Hepatozoon spp., ในประชากรแมวจรจัดที่อาศัยในเขตกรุงเทพมหานคร ผู้ร่วมวิจัย 5. 2562 : การศึกษาความชุกและความหลากหลายทางพันธุกรรมของเชื้อ Trypanosoma spp. ในสัตว์เคี้ยวเอื้องในจังหวัดเชียงรายโดยใช้เทคนิค PCR หัวหน้าโครงการ 6. 2561 : การศึกษาความชุกทางโมเลกุลของเชื้อ Theileria spp. ในตัวอย่างแพะและแกะที่อาศัยอยู่ในจังหวัดเชียงราย หัวหน้าโครงการ 7. 2561 : โครงการวิจัยการสำรวจการติดพยาธิหนอนหัวใจ Dirofilaria immitis โดยอาศัยเทคนิคPCRในสุนัขจรจัดที่อาศัยอยู่ในวัดในเขต อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี ผู้ร่วมวิจัย 8. 2560 : การวิเคราะห์หาสารสำคัญทางยาของพืชน้ำในทุ่งหลวงรังสิตและอ่างเก็บน้ำพระราม 9 ผู้ร่วมวิจัย