ข้อมูลนักวิจัย วิญญู ปรอยกระโทก

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ดร.วิญญู ปรอยกระโทก
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ดร.Winyu Proykratok
  • ตำแหน่งทางวิชาการอาจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะบริหารธุรกิจ
  • โทรศัพท์0863877XXX
  • E-Mail Addressake_interlogistics@hotmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญ
  อัพเดทล่าสุด
  04 เม.ย. 2565
  00476
  จำนวนคนดู
โครงการงานวิจัย
1. 2564 : การประเมินและพัฒนาศักยภาพของผู้ให้บริการโลจิสติกส์ไทยสู่ความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการโลจิสติกส์ กรณีศึกษา สถานประกอบการโลจิสติกส์ ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล และ ในกลุ่มระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) หัวหน้าโครงการ 2. 2564 : การปรับปรุงประสิทธิภาพทางการดำเนินงานด้านโลจิสติกส์ผ่านการยอมรับในระดับโลกและการแปลงทางดิจิทัล: กรณีศึกษาของอุตสาหกรรมยานยนต์ขนาดกลางและขนาดใหญ่ในเขตเศรษฐกิจตะวันออก (EEC) ผู้ร่วมวิจัย 3. 2563 : ปัจจัยที่ส่งผลต่อความพร้อมของผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์ในการนำเทคโนโลยีบล๊อกเชนมาใช้ในกระบวนการทางธุรกิจในโซ่อุปทาน กรณีศึกษา โซ่อุปทานอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ หัวหน้าโครงการ