ข้อมูลนักวิจัย จักรี ศรีนนท์ฉัตร

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ผศ.ดร.จักรี ศรีนนท์ฉัตร
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)Mr.Jakree Srinonchat
  • ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะวิศวกรรมศาสตร์
  • โทรศัพท์0897775XXX
  • E-Mail AddressJakkree_s@hotmail.com, jakkree@rmut.ac.th
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญไฟฟ้า
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2562
  00085
  จำนวนคนดู
โครงการงานวิจัย
1. 2562 : ปัจจัยการศึกษาและพัฒนาระบบควบคุมและแจ้งเตือนการชาร์จรถไฟฟ้าผ่านระบบเครื่อข่ายไร้สายสำหรับรองรับการเติบโตของรถไฟฟ้า หัวหน้าโครงการ 2. 2562 : การออกแบบและสร้างเครื่องควบคุมเครื่องพันขดลวดหม้อแปลงกึ่งอัตโนมัติ หัวหน้าโครงการ 3. 2561 : ปัจจัยการศึกษาและพัฒนาระบบแมชชีนวิชั่นแบบอัตโนมัติเพื่อขบวนการผลิตแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์สำหรับรองรับอุตสาหกรรม 4.0 หัวหน้าโครงการ 4. 2561 : การออกแบบและสร้างเครื่องควบคุมเครื่องกระตุ้นไฟฟ้า เพื่อการบำบัดกล้ามเนื้อ หัวหน้าโครงการ 5. 2561 : อุปกรณ์ควบคุมความเร็วรถยนต์ ไม่ให้เกินที่กฎหมายกำหนด หัวหน้าโครงการ 6. 2561 : ปัจจัยการศึกษาและพัฒนาระบบอาคารอัตโนมัติบนพื้นฐานการใช้พลังงานทดแทนสำหรับสถานีรถชาร์จรถไฟฟ้า ผู้ร่วมวิจัย 7. 2561 : ปัจจัยการศึกษา และพัฒนาระบบแมชชีนวิชั่นสำหรับวิเคราะห์ภาพรูเจาะของแผ่นพีซีบีของอุตสาหกรรมผลิตวงจรอิเล็กทรอนิกส์รองรับอุตสาหกรรม 4.0 ผู้ร่วมวิจัย 8. 2561 : ปัจจัยการศึกษา และพัฒนาระบบแมชชีนวิชั่นโดยใช้เทคนิคการกรองแบบมอร์โฟโลยีในตรวจจับอาการเสียของ register chip ของอุตสาหกรรมผลิตวงจรอิเล็กทรอนิกส์สำหรับรองรับอุตสาหกรรม 4.0 ผู้ร่วมวิจัย 9. 2561 : การพัฒนาและออกแบบระบบ Level Crossing สำหรับระบบรางโดยใช้ระบบการประมวลผลภาพเพื่อยกระดับนวัตกรรมสู่การใช้งานจริงในเมืองอัจฉริยะ หัวหน้าโครงการ 10. 2561 : ปัจจัยการศึกษา และพัฒนาระบบแมชชีนวิชั่นเพื่อตรวจจับอาการเสียของไอซีบีจีเอของอุตสาหกรรมผลิตวงจรอิเล็กทรอนิกส์สำหรับรองรับอุตสาหกรรม 4.0 หัวหน้าโครงการ 11. 2560 : เครื่องให้ปุ๋ยอัจฉริยะสำหรับการเกษตรแม่นยำ ผู้ร่วมวิจัย 12. 2560 : ระบบติดตามตรวจสอบข้อมูลของดินในการปลูกปาล์มน้ำมันผ่านระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์สำหรับการเกษตรแม่นยำ ผู้ร่วมวิจัย 13. 2560 : ปัจจัยการศึกษาและพัฒนาคาลมานฟิลเตอร์สำหรับการควบคุมหุ่นยนต์ไจโลสโคปสมดุล ผู้ร่วมวิจัย 14. 2560 : การศึกษา วิจัยและออกแบบระบบควบคุมและระบบตรวจรู้พลังงานไฟฟ้าที่หมาะสมกับพลังงานทดแทนร่วม หัวหน้าโครงการ 15. 2560 : การศึกษาและพัฒนาระบบพลังงานทดแทนร่วมกังหันลมและเซลล์แสงอาทิตย์ขนาด 2 กิโลวัตต์ ผู้ร่วมวิจัย 16. 2559 : การศึกษา วิจัยและออกแบบระบบควบคุมและระบบตรวจรู้พลังงานไฟฟ้าที่หมาะสมกับพลังงานทดแทนร่วม หัวหน้าโครงการ 17. 2559 : การศึกษาและพัฒนาระบบพลังงานทดแทนร่วมกังหันลมและเซลล์แสงอาทิตย์ขนาด 2 กิโลวัตต์ ผู้ร่วมวิจัย 18. 2558 : การศึกษา ออกแบบ และพัฒนามือหุ่นยนต์และระบบควบคุมด้วยถุงมือเสมือนจริงแบบไร้สาย สำหรับเทคโนโลยีทางการแพทย์และอุตสาหกรรมปิโตรเคมี ผู้ร่วมวิจัย 19. 2558 : การศึกษาและประยุกต์ใช้ระบบควบคุมแบบ feedback - linear stability ร่วมกับระบบสมองกลฝังตัวเพื่อออกแบบต้นแบบรถเข็นขึ้นบันไดหรือพื้นต่างระดับแบบอัติโนมัติสำหรับบุคคลพิการและผู้สูงอายุ หัวหน้าโครงการ 20. 2556 : ปัจจัยการศึกษาระบบการตรวจวัดคุณภาพของน้ำและสภาพแวดล้อมใต้น้ำด้วยหุ่นยนต์ใต้น้ำ หัวหน้าโครงการ 21. 2556 : การพัฒนาวัสดุป้องกันคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจากวัสดุคอมโพสิตยางธรรมชาติ ผู้ร่วมวิจัย 22. 2555 : ปัจจัยการศึกษาสัญญาณเสียงและภาพเพื่อการสื่อสารและเก็บข้อมูลในระบบโลจิสติกส์โดยใช้ระบบสมองกลฝังตัว หัวหน้าโครงการ 23. 2555 : การพัฒนาซองบรรจุเซลล์สำหรับบรรจุลิเธียมแบตเตอรี่จากวัสดุลามิเนตโพลิเมอร์ ผู้ร่วมวิจัย