ข้อมูลนักวิจัย จักรี ศรีนนท์ฉัตร

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)รศ.ดร.จักรี ศรีนนท์ฉัตร
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)รศ.ดร.Jakree Srinonchat
  • ตำแหน่งทางวิชาการรองศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันรองศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะวิศวกรรมศาสตร์
  • โทรศัพท์0897775XXX
  • E-Mail AddressJakkree_s@hotmail.com, jakkree@rmut.ac.th
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญไฟฟ้า
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2566
  00227
  จำนวนคนดู
โครงการงานวิจัย
1. 2567 : ปัจจัยการศึกษาและพัฒนาระบบการเรียนรู้เชิงลึกในการวิเคราะห์โรคของใบทุเรียน ผู้ร่วมวิจัย 2. 2567 : ปัจจัยการพัฒนาโครงข่ายประสาทแบบ CNN สำหรับการวิเคราะห์การจับวัตถุของมือหุ่นยนต์ที่เหมาะสมในสภาพแสงน้อย หัวหน้าโครงการ 3. 2566 : ปัจจัยการศึกษาโครงข่ายประสาทเทียมแบบคอนโวลูชันหลายอินพุตสำหรับการแยกแยะ COVID-19 ออกจากโรคทางเดินหายใจ หัวหน้าโครงการ 4. 2565 : โครงการปัจจัยการศึกษาและวิเคราะห์แรงกดผิวสัมผัสในการจับวัตถุสำหรับแขนเทียมโดยใช้ปัญญาประดิษฐ์ หัวหน้าโครงการ 5. 2565 : การศึกษาระบบการจดจำภาพท่าจับมือของในชีวิตประจำวันจากมุมมองของสายตาสำหรับการควบคุมด้วยมือหุ่นยนต์โดยใช้ปัญญาประดิษฐ์ หัวหน้าโครงการ 6. 2565 : ปัจจัยการศึกษาระบบการตรวจจับวัตถุโดยใช้ปัญญาประดิษฐ์สำหรับระบบขนส่งทางราง ผู้ร่วมวิจัย 7. 2564 : การพัฒนาเทคนิคการเรียนรู้เชิงลึกสำหรับการจำแนกเชื้อรา หัวหน้าโครงการ 8. 2563 : ต้นแบบหุ่นยนต์ผู้ช่วยแพทย์สำหรับ ขนย้ายหลอด Swab และขยะติดเชื้อ หัวหน้าโครงการ 9. 2563 : การออกแบบและสร้างชุดต้นแบบระบบเข็มขัดนิรภัยอัจฉริยะ หัวหน้าโครงการ 10. 2563 : กิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย โครงการการบริหารงานวิจัยทุนบัณฑิตศึกษา ระดับปริญญาเอก โครงการวิจัยเรื่อง การศึกษาการจดจำวัตถุจากการประมวลผลภาพที่ได้จากการสัมผัสสำหรับการพัฒนาแขนเทียม หัวหน้าโครงการ 11. 2563 : การพัฒนาระบบควบคุมน้ำร้อนแบบอัตโนมัติเพื่อการอุปโภคในโรงพยาบาลและโรงงานอุตสาหกรรมสำหรับรองรับการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ผู้ร่วมวิจัย 12. 2563 : การพัฒนาระบบควบคุมและแจ้งเตือนการชาร์จรถไฟฟ้าผ่านระบบ NB-IoT สำหรับรองรับการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ผู้ร่วมวิจัย 13. 2563 : การประยุกต์ใช้นวัตกรรม IIoT เพื่อกระบวนการผลิตแผ่นพลาสติก ผู้ร่วมวิจัย 14. 2563 : โคมไฟแอลอีดีส่องสว่างที่มีการส่งผ่านกำลังงานแบบไร้สาย ผู้ร่วมวิจัย 15. 2563 : ปัจจัยการพัฒนาดิจิทัลปลั๊กผ่านระบบ NB-IOT สำหรับรองรับการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หัวหน้าโครงการ 16. 2562 : ปัจจัยการศึกษาและพัฒนาระบบควบคุมและแจ้งเตือนการชาร์จรถไฟฟ้าผ่านระบบเครื่อข่ายไร้สายสำหรับรองรับการเติบโตของรถไฟฟ้า หัวหน้าโครงการ 17. 2562 : การออกแบบและสร้างเครื่องควบคุมเครื่องพันขดลวดหม้อแปลงกึ่งอัตโนมัติ หัวหน้าโครงการ 18. 2561 : ปัจจัยการศึกษา และพัฒนาระบบแมชชีนวิชั่นเพื่อตรวจจับอาการเสียของไอซีบีจีเอของอุตสาหกรรมผลิตวงจรอิเล็กทรอนิกส์สำหรับรองรับอุตสาหกรรม 4.0 หัวหน้าโครงการ 19. 2561 : ปัจจัยการศึกษาและพัฒนาระบบแมชชีนวิชั่นแบบอัตโนมัติเพื่อขบวนการผลิตแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์สำหรับรองรับอุตสาหกรรม 4.0 หัวหน้าโครงการ 20. 2561 : การออกแบบและสร้างเครื่องควบคุมเครื่องกระตุ้นไฟฟ้า เพื่อการบำบัดกล้ามเนื้อ หัวหน้าโครงการ 21. 2561 : ระบบควบคุมสำหรับโรงเพาะเห็ดถั่งเช่าแบบอัตโนมัติ หัวหน้าโครงการ 22. 2561 : อุปกรณ์ควบคุมความเร็วรถยนต์ ไม่ให้เกินที่กฎหมายกำหนด หัวหน้าโครงการ 23. 2561 : ปัจจัยการศึกษาและพัฒนาระบบอาคารอัตโนมัติบนพื้นฐานการใช้พลังงานทดแทนสำหรับสถานีรถชาร์จรถไฟฟ้า ผู้ร่วมวิจัย 24. 2561 : ปัจจัยการศึกษา และพัฒนาระบบแมชชีนวิชั่นสำหรับวิเคราะห์ภาพรูเจาะของแผ่นพีซีบีของอุตสาหกรรมผลิตวงจรอิเล็กทรอนิกส์รองรับอุตสาหกรรม 4.0 ผู้ร่วมวิจัย 25. 2561 : ปัจจัยการศึกษา และพัฒนาระบบแมชชีนวิชั่นโดยใช้เทคนิคการกรองแบบมอร์โฟโลยีในตรวจจับอาการเสียของ register chip ของอุตสาหกรรมผลิตวงจรอิเล็กทรอนิกส์สำหรับรองรับอุตสาหกรรม 4.0 ผู้ร่วมวิจัย 26. 2561 : การพัฒนาและออกแบบระบบ Level Crossing สำหรับระบบรางโดยใช้ระบบการประมวลผลภาพเพื่อยกระดับนวัตกรรมสู่การใช้งานจริงในเมืองอัจฉริยะ หัวหน้าโครงการ 27. 2560 : การศึกษาและพัฒนาระบบพลังงานทดแทนร่วมกังหันลมและเซลล์แสงอาทิตย์ขนาด 2 กิโลวัตต์ ผู้ร่วมวิจัย 28. 2560 : ระบบควบคุมสำหรับโรงเพาะเห็ดถั่งเช่าแบบอัตโนมัติ หัวหน้าโครงการ 29. 2560 : เครื่องให้ปุ๋ยอัจฉริยะสำหรับการเกษตรแม่นยำ ผู้ร่วมวิจัย 30. 2560 : ระบบติดตามตรวจสอบข้อมูลของดินในการปลูกปาล์มน้ำมันผ่านระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์สำหรับการเกษตรแม่นยำ ผู้ร่วมวิจัย 31. 2560 : ปัจจัยการศึกษาและพัฒนาคาลมานฟิลเตอร์สำหรับการควบคุมหุ่นยนต์ไจโลสโคปสมดุล ผู้ร่วมวิจัย 32. 2560 : การศึกษา วิจัยและออกแบบระบบควบคุมและระบบตรวจรู้พลังงานไฟฟ้าที่หมาะสมกับพลังงานทดแทนร่วม หัวหน้าโครงการ 33. 2560 : ระบบตรวจวัด บันทึกและสั่งการพลังงานไฟฟ้าด้วยปลั๊กดิจิทัลสำหรับสำหรับบ้านอัจฉริยะและเมืองอัจฉริยะ หัวหน้าโครงการ 34. 2559 : การศึกษา วิจัยและออกแบบระบบควบคุมและระบบตรวจรู้พลังงานไฟฟ้าที่หมาะสมกับพลังงานทดแทนร่วม หัวหน้าโครงการ 35. 2559 : การศึกษาและพัฒนาระบบพลังงานทดแทนร่วมกังหันลมและเซลล์แสงอาทิตย์ขนาด 2 กิโลวัตต์ ผู้ร่วมวิจัย 36. 2558 : การศึกษาและประยุกต์ใช้ระบบควบคุมแบบ feedback - linear stability ร่วมกับระบบสมองกลฝังตัวเพื่อออกแบบต้นแบบรถเข็นขึ้นบันไดหรือพื้นต่างระดับแบบอัติโนมัติสำหรับบุคคลพิการและผู้สูงอายุ หัวหน้าโครงการ 37. 2558 : การศึกษา ออกแบบ และพัฒนามือหุ่นยนต์และระบบควบคุมด้วยถุงมือเสมือนจริงแบบไร้สาย สำหรับเทคโนโลยีทางการแพทย์และอุตสาหกรรมปิโตรเคมี ผู้ร่วมวิจัย 38. 2556 : ปัจจัยการศึกษาระบบการตรวจวัดคุณภาพของน้ำและสภาพแวดล้อมใต้น้ำด้วยหุ่นยนต์ใต้น้ำ หัวหน้าโครงการ 39. 2556 : การพัฒนาวัสดุป้องกันคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจากวัสดุคอมโพสิตยางธรรมชาติ ผู้ร่วมวิจัย 40. 2555 : ปัจจัยการศึกษาสัญญาณเสียงและภาพเพื่อการสื่อสารและเก็บข้อมูลในระบบโลจิสติกส์โดยใช้ระบบสมองกลฝังตัว หัวหน้าโครงการ 41. 2555 : การพัฒนาซองบรรจุเซลล์สำหรับบรรจุลิเธียมแบตเตอรี่จากวัสดุลามิเนตโพลิเมอร์ ผู้ร่วมวิจัย
ผลงานตีพิมพ์ วารสารวิชาการ
1. 2563 : Exploiting Convolutional Neural Network for Automatic Fungus Detection in Microscope Images First Author 2. 2563 : การรู้จำตัวอักษรแผ่นป้ายทะเบียนไทยด้วยเทคนิคการรู้จำตัวอักษรด้วยแสงร่วมกับการหาค่าที่ใกล้เคียง First Author 3. 2562 : การจดจําวัตถุจากการสัมผัสของหุ นยนต เสมือนมนุษย ด วยวิธีการประมวลผลภาพจาก การสัมผัสร วมกับโครงข ายประสาทเทียม ผู้ร่วม 4. 2562 : การจดจําวัตถุจากการสัมผัสของหุ นยนต เสมือนมนุษย ด วยวิธีการประมวลผลภาพจาก การสัมผัสร วมกับโครงข ายประสาทเทียม Corresponding 5. 2563 : การรู้จำตัวอักษรแผ่นป้ายทะเบียนไทยด้วยเทคนิคการรู้จำตัวอักษรด้วยแสงร่วมกับการหาค่าที่ใกล้เคียง Corresponding 6. 2563 : การเปรียบเทียบเทคนิคการแบ่งส่วนภาพสำหรับตรวจสอบคุณภาพแผ่นวงจรพิมพ์ Corresponding 7. 2563 : Exploiting Convolutional Neural Network for Automatic Fungus Detection in Microscope Images Corresponding