ข้อมูลนักวิจัย ศรชัย บุตรแก้ว

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ผศ.ดร.ศรชัย บุตรแก้ว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)Mr.Sornchai Budgaew
  • ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
  • โทรศัพท์0843858XXX
  • E-Mail Addressjackca79@hotmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญการออกแบบกราฟิก, สื่อสิ่งพิมพ์โฆษณา
  อัพเดทล่าสุด
  03 มี.ค. 2563
  00035
  จำนวนคนดู
โครงการงานวิจัย
1. 2563 : การผลิตสื่อโมชั่นกราฟิก เรื่องการสร้างเสริมสุขภาพช่องปากสำหรับผู้สูงอายุ หัวหน้าโครงการ 2. 2562 : การผลิตสื่อทัวร์เสมือนจริงด้วยภาพคุณภาพสูงกับแผนที่ไอโซเมตริก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี พี่เลี้ยง 3. 2562 : การผลิตสื่อโมชั่นกราฟิกสำหรับอาสาสมัคร ในการใช้แอพพลิเคชั่นอ่านหนังสือเสียงสำหรับผู้พิการทางการมองเห็น หัวหน้าโครงการ 4. 2561 : โครงการวิจัยผลการใช้สื่ออินโฟกราฟิกรูปแบบสิ่งพิมพ์ออนไลน์เพื่อให้ความรู้เรื่องลิขสิทธิ์ในงานวิชาการสำหรับนักศึกษาปริญญาตรี หัวหน้าโครงการ 5. 2560 : สื่ออินโฟกราฟิกแบบมัลติมีเดียเพื่อส่งเสริมสุขภาชุมชน หัวหน้าโครงการ 6. 2560 : การพัฒนารูปแบบรายการในอนาคตของสถานีวิทยุกระจายเสียงออนไลน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ผู้ร่วมวิจัย