ข้อมูลนักวิจัย จิรศักดิ์ ปรีชาวีรกุล

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ผศ.ดร.จิรศักดิ์ ปรีชาวีรกุล
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ผศ.ดร.Jirasak Prechawerakul
  • ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
  • โทรศัพท์0895008XXX
  • E-Mail Addressjirasakaod@hotmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญการจัดการพลังงาน
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2566
  00171
  จำนวนคนดู
โครงการงานวิจัย
1. 2567 : ศึกษาความถูกต้องสีของแสงจากแหล่งกำเนิดแสงโคมไฟจัดแสงสำหรับการบันทึกภาพด้วยวิธีผสมสีแผ่นปรับอุณหภูมิสีของแสง หัวหน้าโครงการ 2. 2566 : ศึกษาการกระพริบแสงโคมหลอดไฟแอลอีดีกำลังสูงเพื่อการบันทึกภาพวัตถุเคลื่อนไหวให้ปรากฏภาพวัตถุหยุดนิ่ง หัวหน้าโครงการ 3. 2564 : โครงการการจัดการระบบคลัง Footages หรือ Videos สำหรับการผลิตสื่อ หัวหน้าโครงการ 4. 2563 : ศึกษาคุณสมบัติทางแสงสำหรับการสร้างโคมไฟหลอดแอลอีดีกำลังสูงเพื่อการจัดแสงแบบเจาะค่าสีเทาในฉากภาพยนตร์และโทรทัศน์ หัวหน้าโครงการ 5. 2562 : ศึกษาความส่องสว่างและอุณหภูมิสีของแสงเทียบเคียงสำหรับการจัดแสง โคร มาคีย์ หัวหน้าโครงการ 6. 2561 : โครงการวิจัยศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มแสง (Illuminance) กับค่ารูรับแสง (F-stop) สำหรับการจัดแสงทางโทรทัศน์และภาพยนตร์ หัวหน้าโครงการ 7. 2560 : ศึกษาคุณสมบัติแผ่นกรองแสงเพื่อปรับอุณหภูมิสีของแสงที่นำมาใช้ร่วมกับโคมไฟทังสเตน-ฮาโรเจนและโคมไฟเอชเอมไอสำหรับการจัดแสงทางโทรทัศน์และภาพยนตร์ หัวหน้าโครงการ 8. 2557 : การพัฒนาศักยภาพการดูแลตนเองของแรงงานข้ามชาติในประเทศไทย  ด้านสุขภาพอนามัยในมิติทางด้านอาชีวอนามัยเพื่อตอบสนองการเป็นประชาคมเศรษฐกิจเอเซียน  ในปี  2558 หัวหน้าโครงการ