ข้อมูลนักวิจัย ศิระเชษฐ์ โพธิ์หิรัญ

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ดร.ศิระเชษฐ์ โพธิ์หิรัญ
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ดร.Sirachet Phodhhiran
  • ตำแหน่งทางวิชาการอาจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงานสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • โทรศัพท์0863938XXX
  • E-Mail Addresswichet@rmutt.ac.th
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญCIO, Cyber Security, Digital Master Plan, Competency Analytics
  อัพเดทล่าสุด
  04 เม.ย. 2565
  00160
  จำนวนคนดู
โครงการงานวิจัย
1. 2564 : การพัฒนาระบบคลังข้อสอบออนไลน์สำหรับทักษะด้านปัญญาประดิษฐ์ขั้นพื้นฐานสำหรับเด็กและเยาวชน ผู้ร่วมวิจัย 2. 2564 : การจัดอบรมกลุ่มบุคลากรในกลุ่ม New S-Curve และการอบรมออนไลน์บนแพลตฟอร์ม การเรียนรู้รายบุคคลเชิงสมรรถนะด้วยปัญญาประดิษฐ์ หัวหน้าโครงการ 3. 2564 : การพัฒนาแพลตฟอร์มการเรียนรู้รายบุคคลเชิงสมรรถนะด้วยปัญญาประดิษฐ์ ผู้ร่วมวิจัย 4. 2564 : การฝึกอบรมและประเมินผลโครงการพัฒนาทักษะด้านปัญญาประดิษฐ์ขั้นพื้นฐานสำหรับเด็กและเยาวชน หัวหน้าโครงการ 5. 2561 : ศึกษาระบบนิเวศการพัฒนาทุนมนุษย์ภาคอุตสาหกรรมเพื่อรองรับ เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล ผู้ร่วมวิจัย