ข้อมูลงานวิจัย การฝึกอบรมและประเมินผลโครงการพัฒนาทักษะด้านปัญญาประดิษฐ์ขั้นพื้นฐานสำหรับเด็กและเยาวชน

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ดร.ศิระเชษฐ์ โพธิ์หิรัญ
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ดร.Sirachet Phodhhiran
  • ตำแหน่งทางวิชาการ-
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงานสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • โทรศัพท์0863938XXX
  • E-Mail Addreswichet@rmutt.ac.th
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญCIO, Cyber Security, Digital Master Plan, Competency Analytics
  อัพเดทล่าสุด
  04 เม.ย. 2565
  00077
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ การฝึกอบรมและประเมินผลโครงการพัฒนาทักษะด้านปัญญาประดิษฐ์ขั้นพื้นฐานสำหรับเด็กและเยาวชน
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ The Training and Evaluation of the Artificial Intelligence Fundamentals Skill Development for Children and Youth
หน่วยงาน คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย 1. ผศ.ณัทณรงค์ จตุรัส
2. ผศ.นครินทร์ ปิ่นปฐมรัฐ
พี่เลี้ยง
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2564
คำสำคัญ
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์