ข้อมูลงานวิจัย การพัฒนาระบบคลังข้อสอบออนไลน์สำหรับทักษะด้านปัญญาประดิษฐ์ขั้นพื้นฐานสำหรับเด็กและเยาวชน

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ดร.ศิระเชษฐ์ โพธิ์หิรัญ
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ดร.Sirachet Phodhhiran
  • ตำแหน่งทางวิชาการ-
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงานสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • โทรศัพท์0863938XXX
  • E-Mail Addreswichet@rmutt.ac.th
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญCIO, Cyber Security, Digital Master Plan, Competency Analytics
  อัพเดทล่าสุด
  07 ก.ค. 2565
  00058
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ การพัฒนาระบบคลังข้อสอบออนไลน์สำหรับทักษะด้านปัญญาประดิษฐ์ขั้นพื้นฐานสำหรับเด็กและเยาวชน
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ The Development of Online Item Bank System of Artificial Intelligence Fundamentals for Children and Youth
หน่วยงาน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หัวหน้าโครงการ ผศ.จตุรพิธ เกราะแก้ว
ผู้ร่วมวิจัย 1. ผศ.ปองพล นิลพฤกษ์
พี่เลี้ยง
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2564
คำสำคัญ
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์