ข้อมูลนักวิจัย วีระศักดิ์ ละอองจันทร์

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ผศ.ดร.วีระศักดิ์ ละอองจันทร์
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ผศ.ดร.Weerasak Laoangjan
  • ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะวิศวกรรมศาสตร์
  • โทรศัพท์0867127XXX
  • E-Mail Addresswerasaky@yahoo.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญวิศวกรรมโยธา
  อัพเดทล่าสุด
  08 ส.ค. 2565
  00595
  จำนวนคนดู
โครงการงานวิจัย
1. 2563 : การตรวจสอบเสถียรภาพและการเคลื่อนตัวลาดตลิ่งในคลองรังสิต ประยูรศักดิ์ภายใต้สภาวะการลดลงของระดับน้ำ หัวหน้าโครงการ 2. 2563 : การปรับปรุงคุณภาพน้ำจากคลองรังสิตประยูรศักดิ์เพื่อใช้ในการทำเกษตรปลอดภัยโดยใช้พอลิเมอร์ชีวภาพจากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร ผู้ร่วมวิจัย 3. 2563 : การศึกษาการปนเปื้อนของสารเคมีและโลหะหนักที่มีอิทธิพลในการทำเกษตรปลอดภัยในคลองรังสิตประยูรศักดิ์ (ช่วงคลอง 6-10) ผู้ร่วมวิจัย 4. 2563 : การปรับปรุงเสถียรภาพลาดตลิ่งในสระเก็บน้ำพระรามเก้าอันเนื่องมาจากพระราชดำริภายใต้สภาวะการลดลงของระดับน้ำอย่างรวดเร็วจากภัยแล้ง หัวหน้าโครงการ 5. 2562 : การพัฒนาตัวดูดซับสารหนูจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรเพื่อเศรษฐกิจฐานชีวภาพ ผู้ร่วมวิจัย 6. 2562 : การดูดซับโลหะหนักในน้ำเสียโดยใช้พอลิเมอร์ชีวภาพที่ผลิตจากวัสดุเหลือทิ้งจากการปลูกข้าว ผู้ร่วมวิจัย 7. 2562 : การต้านทานการถูกกัดเซาะคันตลิ่งของดินกระจายตัวโดยใช้นวัตกรรมแผ่นผสมโพลิเมอร์ชีวภาพจากฟางข้าวเคลือบด้วยไคโตซาน หัวหน้าโครงการ 8. 2560 : กำลังการยึดเกาะระหว่างแผ่นพอลิเมอร์เสริมเส้นใยแบบสเปรย์ (SFRP) และอิฐก่อโบราณเพื่อนำไปใช้ในการบูรณะซ่อมแซมอาคารโบราณก่ออิฐ หัวหน้าโครงการ 9. 2560 : การตรวจสอบเสถียรภาพและการเคลื่อนตัวลาดตลิ่งของสระเก็บน้ำพระรามเก้าภายใต้สภาวะการลดลงของระดับน้ำ หัวหน้าโครงการ 10. 2559 : การบูรณะและเสริมกำลังช่องเปิดผนังก่ออิฐโบราณเสมือนจริงด้วยแผ่นพลาสติกเสริมใยแก้วภายใต้แรงแผ่นดินไหว ผู้ร่วมวิจัย 11. 2559 : พฤติกรรมการรับแรงกระทำแบบซ้ำไปซ้ำมาของแผ่นผนังคอนกรีตผสมเศษผลิตภัณฑ์พลาสติกอีวีเอเพื่อเป็นฉนวนป้องกันความร้อน หัวหน้าโครงการ 12. 2558 : การซ่อมแซมในสภาวะเปิดของผนังก่ออิฐโบราณเสมือนจริงด้วยแผ่นพลาสติกเสริมใยแก้วเมื่อรับแรงกระทำแบบซ้ำไปซ้ำมา ผู้ร่วมวิจัย 13. 2557 : พฤติกรรมการรับแรงแผ่นดินไหวของฐานรากอาคารเสาเข็มคอนกรีตอัดแรงขนาดรูปหน้าตัดแบบต่างๆ ในชั้นดินเหนียว หัวหน้าโครงการ 14. 2556 : การเปรียบเทียบความสามารถในการรับแรงถอนของฐานรากเสาเข็มคอนกรีตอัดแรงขนาดเสมือนจริงรูปหน้าตัดแบบต่างๆ ในชั้นดินเหนียวอ่อน หัวหน้าโครงการ 15. 2556 : พฤติกรรมของผนังก่ออิฐโบราณเสมือนจริงเสริมด้วย FIBER-REINFORCED POLYMER ในสภาวะแห้งสลับเปียก ผู้ร่วมวิจัย 16. 2555 : ผลกระทบของการรับแรงกระทำแบบซ้ำไปซ้ำมาของผนังก่ออิฐโบราณเสมือนจริงเสริมด้วย FIBER-REINFORCED ผู้ร่วมวิจัย 17. 2555 : การพัฒนาคุณสมบัติเชิงกลของอิฐดินดิบแบบผสมน้ำยางพาราโดยเปรียบเทียมกับอิฐมอญและอิฐมอญมาตรฐาน หัวหน้าโครงการ
ผลงานตีพิมพ์ วารสารวิชาการ