ข้อมูลนักวิจัย สุนีย์ หทัยวสีวงศ์

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ผศ.สุนีย์ หทัยวสีวงศ์
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ผศ.Sunee Hathaiwaseewong
  • ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะวิศวกรรมศาสตร์
  • โทรศัพท์0891313XXX
  • E-Mail Addresssunee.h@en.rmutt.ac.th
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญวิศวกรรมสิ่งทอ
  อัพเดทล่าสุด
  03 มี.ค. 2566
  00576
  จำนวนคนดู
โครงการงานวิจัย
1. 2565 : โครงการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีพร้อมใช้เพื่อสู่เชิงพาณิชย์ ผู้ร่วมวิจัย 2. 2565 : การศึกษาความสามารถต้านเชื้อราในผักตบชวาตากแห้ง หัวหน้าโครงการ 3. 2564 : การพัฒนาชุดความรู้และชุดประสบการณ์เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรไผ่ จังหวัดปราจีนบุรีสู่เชิงพาณิชย์อย่างยั่งยืน ผู้ร่วมวิจัย 4. 2564 : การเสริมสร้างความเข้มแข็งวิสาหกิจระดับชุมชนเพื่อเชื่อมโยงความต้องการของตลาดและเพิ่มโอกาสการเติบโตให้กับผลิตภัณฑ์เสื่อลำแพน พื้นที่อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี หัวหน้าโครงการ 5. 2564 : โครงการการเพิ่มศักยภาพการผลิตผลิตภัณฑ์ทรายแมวจากเศษไผ่ในกระบวนการผลิตเสื่อลำแพน หัวหน้าโครงการ 6. 2564 : โครงการกระบวนการจัดการเรียนรู้นวัตกรรมการผลิตเสื่อลำแพนเพื่อสร้างนวัตกรใหม่ ในพื้นที่อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี ผู้ร่วมวิจัย 7. 2564 : การจัดการองค์ความรู้และต่อยอดนวัตกรรมเสื่อลำแพนเพื่อขยายผลสู่การสร้างชุมชนการเรียนรู้ที่ยั่งยืน พื้นที่อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี หัวหน้าโครงการ 8. 2564 : การพัฒนาแผ่นนอนวูฟเวนเมลโบรนด์จากพอลิเมอร์ทางชีวภาพเพื่อประยุกต์ใช้งานแผ่นกรองสะท้อนน้ำ ผู้ร่วมวิจัย 9. 2563 : การปรับปรุงสมบัติเครื่องและสมบัติเส้นตอกขนาดเล็กให้เหมาะสมกับการนำไปใช้เพื่องานผลิตภัณฑ์หัตถอุตสาหกรรม ผู้ร่วมวิจัย 10. 2563 : การจัดการเศษวัสดุเหลือใช้จากกระบวนการผลิตเสื่อลำแพนมาใช้ประโยชน์ใน เชิงพาณิชย์ หัวหน้าโครงการ 11. 2563 : การผลิตแผ่นจักสานจากเส้นใยผักตบชวาเพื่องานตกแต่งภายใน หัวหน้าโครงการ 12. 2563 : การออกแบบต้นแบบรีสอร์ทจากวัสดุเสื่อลำแพนบ้านค้อ และสร้างคุณค่าการท่องเที่ยวเชิงเกษตร เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ ผู้ร่วมวิจัย 13. 2562 : การพัฒนาคุณภาพด้านกายภาพของเส้นตอกเสื่อลำแพน หัวหน้าโครงการ 14. 2562 : การพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพกระบวนการผลิตเสื่อลำแพน หัวหน้าโครงการ 15. 2559 : การประเมินค่าการกัดเซาะผิวหน้าเชิงลาดดินลูกรังโดยการคลุมดินด้วยวัสดุเส้นใยธรรมชาติร่วมกับการปลูกหญ้าแฝก ผู้ร่วมวิจัย 16. 2559 : การทอผ้าห่มคลุมดินแบบเว้นช่องด้วยเส้นใยผักตบชวาและเส้นใยปอเพื่อนำมาใช้ในงานป้องกันการกัดเซาะหน้าดิน หัวหน้าโครงการ 17. 2558 : การป้องกันการกัดเซาะลาดคันทางโดยการคลุมดินด้วยเส้นใยมะพร้าวร่วมกับการปลูกหญ้ารูซี่ ผู้ร่วมวิจัย 18. 2557 : การวิเคราะห์เสถียรภาพของลาดดินที่เสริมแรงด้วยการปลูกหญ้าแฝก: กรณีศึกษาลาดดินลูกรัง ผู้ร่วมวิจัย 19. 2557 : การพัฒนาอิฐดินดิบผสมใบหญ้าแฝกและฟางข้าวเพื่อเป็นวัสดุก่อสร้างบ้าน ผู้ร่วมวิจัย