ข้อมูลนักวิจัย อรรจน์ เอี่ยมประเสริฐ

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ดร.อรรจน์ เอี่ยมประเสริฐ
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ดร.Utt Eiamprasert
  • ตำแหน่งทางวิชาการอาจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • โทรศัพท์084-1701XXX
  • E-Mail Addressutt.eps@gmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญ
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2566
  00162
  จำนวนคนดู
โครงการงานวิจัย
1. 2566 : การเตรียมอนุภาคนาโนพอลิเมอร์ฐานชีวภาพที่มีการควบคุมโครงสร้าง (Preparation of well-defined structure bio-based polymer nanoparticles) ผู้ร่วมวิจัย 2. 2566 : การพัฒนาการเตรียมอนุภาคและแคปซูลจากพอลิเมอร์ฐานชีวภาพด้วยกระบวนการสังเคราะห์ในระบบกระจาย ผู้ร่วมวิจัย 3. 2566 : เซ็นเซอร์ตรวจจับไอออนปรอทชนิดนำกลับมาใช้ใหม่ได้ สำหรับการประยุกต์ใช้บนพื้นผิวพอลิเมอร์ หัวหน้าโครงการ 4. 2566 : การพัฒนาเซ็นเซอร์ทางเคมีสำหรับการตรวจวิเคราะห์หาปริมาณไอออนทองแดงในแหล่งน้ำ ผู้ร่วมวิจัย 5. 2565 : การเตรียมอนุภาคไมโครและนาโนพอลิเมอร์ฐานชีวภาพที่มีการควบคุมโครงสร้าง ผู้ร่วมวิจัย 6. 2565 : การพัฒนาการเตรียมอนุภาคและแคปซูลจากพอลิเมอร์ฐานชีวภาพด้วยกระบวนการสังเคราะห์ในระบบกระจาย ผู้ร่วมวิจัย 7. 2564 : สารอินทรีย์เปล่งแสงสำหรับประยุกต์ใช้ในด้านอาหารปลอดภัย หัวหน้าโครงการ 8. 2564 : เครื่องดื่มกึ่งสำเร็จรูปจากโปรตีนทางเลือกคุณภาพสูงจากสารสกัดแมลง สำหรับลดความเสี่ยงโรคเบาหวาน โรคอัลไซเมอร์ และการยับยั้งการสร้างเมลานิน หัวหน้าโครงการ 9. 2564 : การสกัดสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากแมลงกินได้ที่สามารถลดระดับน้ำตาลในเลือด ลดความเสี่ยงโรคความจาเสื่อม และยับยั้งการสร้างเม็ดสีเมลานิน ผู้ร่วมวิจัย 10. 2564 : การเตรียมอนุภาคไมโคร/นาโนพอลิเมอร์ฐานชีวภาพที่มีการควบคุมโครงสร้าง ผู้ร่วมวิจัย 11. 2564 : การพัฒนาอนุภาค/แคปซูลจากพอลิเมอร์ฐานชีวภาพสำหรับการใช้งานที่ยั่งยืน ผู้ร่วมวิจัย 12. 2564 : การพัฒนาฟิล์มพลาสติกคัดกรองแสงทางเกษตรที่ผสมควอนตัมดอทจากผักตบชวา ผู้ร่วมวิจัย 13. 2563 : การพัฒนาสารอินทรีย์แปรแสงสำหรับฟิล์มการเกษตร หัวหน้าโครงการ 14. 2562 : ผลของหมู่ให้อิเล็กตรอนลำดับที่สองบนโครงสร้างของสีย้อมคาร์บาโซลต่อประสิทธิภาพของเซลล์แสงอาทิตย์ชนิตสีย้อมไวแสง หัวหน้าโครงการ