ข้อมูลนักวิจัย อุมาวสี ศรีบุญลือ

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ผศ.ดร.อุมาวสี ศรีบุญลือ
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ผศ.ดร.Umawasee Sriboonlue
  • ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะบริหารธุรกิจ
  • โทรศัพท์0831235XXX
  • E-Mail Addressumawasee@hotmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญงานสอน
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2566
  00229
  จำนวนคนดู
โครงการงานวิจัย
1. 2567 : ผลกระทบของสมรรถนะด้านดิจิทัลของพนักงานที่มีผลต่อประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์ดิจิทัลและความสามารถในการแข่งขันขององค์กร: กรณีศึกษาผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์สินค้าฮาลาลในเขตภาคกลางของประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย 2. 2567 : การศึกษาตำแหน่งพื้นที่ลานพักตู้คอนเทนเนอร์ที่เหมาะสมเพื่อการรองรับโครงข่ายรถไฟครอบคลุมเชื่อมโยงขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบเพื่อการขนส่งที่ไร้รอยต่อ กรณีศึกษาพื้นที่การเดินรถไฟสายภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผู้ร่วมวิจัย 3. 2567 : การพัฒนาระบบบแอปพลิเคชันการรับฝากพัสดุระบบขนส่งทางรางข้ามจังหวัด ผู้ร่วมวิจัย 4. 2567 : การยกระดับการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งแบบไร้รอยต่อ หัวหน้าโครงการ 5. 2566 : การพัฒนาศักยภาพการขนส่งสินค้าข้ามแดน กรณีศึกษา ด่านชายแดนหนองคาย ผู้ร่วมวิจัย 6. 2566 : แนวทางการพัฒนาสมรรถนะในการส่งออกของพนักงานและผู้ประกอบการ กรณีศึกษา ด่านชายแดนหนองคาย ผู้ร่วมวิจัย 7. 2566 : ความสัมพันธ์ระหว่างความได้เปรียบในการแข่งขันและปัจจัยความพร้อมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ส่งผลต่อความสามารถในการแข่งขันการประกอบธุรกิจส่งออก ผู้ร่วมวิจัย 8. 2565 : ความพร้อมทางเทคโนโลยี การยอมรับและการใช้เทคโนโลยีของระบบกลางการเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ณ จุดเดียวสำหรับผู้ประกอบการด้านการนำเข้า ส่งออกและโลจิสติกส์ หัวหน้าโครงการ 9. 2564 : การประเมินและปรับปรุงหลักสูตร คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ผู้ร่วมวิจัย 10. 2564 : การจัดการความเสี่ยงของผู้ประกอบการนำเข้าในยุคดิจิทัลในภาวะวิกฤติโควิด-19 (COVID-19) ผู้ร่วมวิจัย 11. 2560 : การประเมินหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ผู้ร่วมวิจัย 12. 2559 : ผลกระทบของปัจจัยมิติทางวัฒนธรรม รูปแบบการดำรงชีวิต และความผูกพันของลูกค้าที่มีต่อคุณภาพของบริการที่รับรู้ และความตั้งใจในการใช้บริการสายการบินข้ามชาติเปรียบเทียบผู้โดยสารชาวไทย และชาวต่างชาติ หัวหน้าโครงการ 13. 2558 : ความสัมพันธ์ของปัจจัยและการเคลื่อนย้ายแรงงานเข้าสู่ประชาคมอาเซียนผ่านความพร้อมของแรงงานฝีมือสาขาท่องเที่ยว หัวหน้าโครงการ