ข้อมูลนักวิจัย พิมอร แก้วแดง

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ดร.พิมอร แก้วแดง
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ดร.Pimon Kaewdang
  • ตำแหน่งทางวิชาการ-
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะศิลปศาสตร์
  • โทรศัพท์0816676XXX
  • E-Mail Address
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญเป็นมัคคุเทศก์
  อัพเดทล่าสุด
  06 มิ.ย. 2563
  00142
  จำนวนคนดู
โครงการงานวิจัย
1. 2563 : แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวโรงงานอุตสาหกรรม หัวหน้าโครงการ 2. 2563 : การวิเคราะห์วาทกรรมเชิงวิพากษ์ตามแนวทางภาษาศาสตร์: แนวทางการศึกษาภาษาข่าวหนังสือพิมพ์บันเทิงไทย พี่เลี้ยง 3. 2562 : การพัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพด้านสมุนไพร ของชุมชนต้นแบบสมุนไพรบ้านดงบัง จังหวัดปราจีนบุรีเพื่อสร้างศักยภาพทางการท่องเที่ยว พี่เลี้ยง 4. 2562 : โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรสาขาวิชาการท่องเที่ยว ผู้ร่วมวิจัย 5. 2562 : การออกแบบพัฒนาศูนย์จัดแสดง หัวหน้าโครงการ 6. 2562 : การออกแบบพัฒนาศูนย์จัดแสดงสินค้าชุมชนเพื่อส่งเสริมความเป็นตลาดประชารัฐ กรณีศึกษาพื้นที่พัฒนาท่องเที่ยวจังหวัดปราจีนบุรี ผู้ร่วมวิจัย 7. 2561 : กลยุทธ์การดำเนินงานธุรกิจโรงแรมขนาดเล็กสำหรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ ไทย-กัมพูชา จังหวัดสระแก้ว ผู้ร่วมวิจัย 8. 2561 : โครงการวิจัย การวิเคราะห์ความต้องการในการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีของพนักงานโรงแรม ผู้ร่วมวิจัย 9. 2560 : การพัฒนาคุณลักษณะและทักษะการบริการของบุคลากรในแผนกแม่บ้านของธุรกิจที่พักในจังหวัดระนอง เพื่อรองรับการท่องเที่ยวในภูมิภาคอาเซียน พี่เลี้ยง 10. 2559 : รูปแบบการพัฒนาเมืองในยุคการท่องเที่ยวแบบไลฟ์สไตล์ระหว่างจังหวัดเชียงใหม่กับจังหวัดอุดรธานี หัวหน้าโครงการ