ข้อมูลงานวิจัย การพัฒนาเทคโนโลยีด้านความปลอดภัยเพื่อขยายฐานการตลาดนักท่องเที่ยวเชิงผจญภัยจังหวัดนครนายก

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ดร.พิมอร แก้วแดง
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ดร.Pimon Kaewdang
  • ตำแหน่งทางวิชาการ-
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะศิลปศาสตร์
  • โทรศัพท์0830919XXX
  • E-Mail Addrespimonk@rmutt.ac.th
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญเป็นมัคคุเทศก์
  อัพเดทล่าสุด
  04 เม.ย. 2565
  00098
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ การพัฒนาเทคโนโลยีด้านความปลอดภัยเพื่อขยายฐานการตลาดนักท่องเที่ยวเชิงผจญภัยจังหวัดนครนายก
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ
หน่วยงาน คณะศิลปศาสตร์
หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย 1. ผศ.สลิตตา สาริบุตร
2. ผศ.ปองพล นิลพฤกษ์
พี่เลี้ยง
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2564
คำสำคัญ
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์