ข้อมูลนักวิจัย อิศรา ศิรมณีรัตน์

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ดร.อิศรา ศิรมณีรัตน์
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ดร.Issara Siramaneerat
  • ตำแหน่งทางวิชาการ-
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะศิลปศาสตร์
  • โทรศัพท์0894444XXX
  • E-Mail Addressissara_sira@hotmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญประชากรสุขภาพ
  อัพเดทล่าสุด
  06 มิ.ย. 2563
  00199
  จำนวนคนดู
โครงการงานวิจัย
ผลงานตีพิมพ์ วารสารวิชาการ
1. 2562 : ความสัมพันธ์ของระบบประกันสุขภาพและการเข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปี First Author 2. 2562 : ความสัมพันธ์ของระบบประกันสุขภาพและการเข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปี ผู้ร่วม 3. 2562 : ความสัมพันธ์ของระบบประกันสุขภาพและการเข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปี Corresponding 4. 2562 : การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิผลของการพอกเข่าด้วยตำรับยาพอกสูตรที่ 1 กับยาพอกสูตรที่ 2 ต่ออาการปวดเข่าและการเคลื่อนไหวข้อเข่าในผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อม โรงพยาบาลบางใหญ่ อำเภอบางใหญ่ จังหวัด นนทบุรี ผู้ร่วม 5. 2562 : การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิผลของการพอกเข่าด้วยตำรับยาพอกสูตรที่ 1 กับยาพอกสูตรที่ 2 ต่ออาการปวดเข่าและการเคลื่อนไหวข้อเข่าในผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อม โรงพยาบาลบางใหญ่ อำเภอบางใหญ่ จังหวัด นนทบุรี Corresponding 6. 2562 : พฤติกรรมการสูบบุหรี่และการดื่มสุราของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ผู้ร่วม 7. 2562 : Exploring the Type 2 Diabetes Management in the Primary Care Setting in Ratchaburi Province, Thailand ผู้ร่วม 8. 2562 : Exploring the Type 2 Diabetes Management in the Primary Care Setting in Ratchaburi Province, Thailand Corresponding