ข้อมูลนักวิจัย วรางกูร อิศรางกูร ณ อยุธยา

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ดร.วรางกูร อิศรางกูร ณ อยุธยา
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ดร.Varangkoon Issaragura Na Ayuthaya
  • ตำแหน่งทางวิชาการอาจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะบริหารธุรกิจ
  • โทรศัพท์0949164XXX
  • E-Mail Address
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญ
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2566
  00246
  จำนวนคนดู
โครงการงานวิจัย
1. 2567 : การยกระดับการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งแบบไร้รอยต่อ ผู้ร่วมวิจัย 2. 2567 : การศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อระบบแอพลิเคชั่นการรับฝากพัสดุผ่านระบบการขนส่งทางรางข้ามจังหวัด กรณีศึกษาการขนส่งสินค้าทางรางเส้นทางภาคเหนือของประเทศไทย หัวหน้าโครงการ 3. 2567 : การจัดการโลจิสติกส์และประสิทธิภาพการดำเนินงานของการขยายระบบรางคู่ส่งผลต่อความสำเร็จธุรกิจขนส่งในประเทศไทย พี่เลี้ยง 4. 2567 : การพัฒนาระบบบแอปพลิเคชันการรับฝากพัสดุระบบขนส่งทางรางข้ามจังหวัด หัวหน้าโครงการ 5. 2566 : การพัฒนาศักยภาพการขนส่งสินค้าข้ามแดน กรณีศึกษา ด่านชายแดนหนองคาย ผู้ร่วมวิจัย 6. 2566 : การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเช็นเซอร์ต้นทุนต่ำ ในระบบการจัดการขนส่งการค้าข้ามแดน กรณีศึกษา ด่านชายแดนหนองคาย หัวหน้าโครงการ 7. 2566 : การพัฒนาระบบฟาร์มอัจฉริยะสำหรับเกษตรกรยุคดิจิทัลด้วยระบบโมบายแอปพลิเคชัน หัวหน้าโครงการ 8. 2565 : การพัฒนาต้นแบบระบบรถรับส่งนักเรียนอัจฉริยะ เพื่อเพิ่มมาตรฐานความปลอดภัยของนักเรียนด้วยเทคโนโลยีอาร์เอฟไอดีบนระบบแจ้งเตือนผ่านโมบายแอปพลิเคชัน หัวหน้าโครงการ 9. 2564 : การประยุกต์ใช้เทคนิคการวิเคราะห์ตามลำดับขั้นในระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ หัวหน้าโครงการ 10. 2564 : การศึกษาลำดับปัจจัยทางเลือกใช้พลังงานทดแทนของกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมการผลิต อาหาร โดยใช้กระบวนการลำดับชั้นเชิงวิเคราะห์ (AHP) หัวหน้าโครงการ 11. 2564 : การปรับปรุงประสิทธิภาพทางการดำเนินงานด้านโลจิสติกส์ผ่านการยอมรับในระดับโลกและการแปลงทางดิจิทัล: กรณีศึกษาของอุตสาหกรรมยานยนต์ขนาดกลางและขนาดใหญ่ในเขตเศรษฐกิจตะวันออก (EEC) ผู้ร่วมวิจัย