ข้อมูลนักวิจัย ณัฏฐกิตติ์ เอี่ยมสมบูรณ์

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ดร.ณัฏฐกิตติ์ เอี่ยมสมบูรณ์
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ดร.Nuttakit Iamsomboon
  • ตำแหน่งทางวิชาการอาจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะศิลปศาสตร์
  • โทรศัพท์0809446XXX
  • E-Mail Addressnuttakit.iam@gmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญ
  อัพเดทล่าสุด
  04 เม.ย. 2565
  00593
  จำนวนคนดู
โครงการงานวิจัย
1. 2564 : รูปแบบการพัฒนาทักษะทางสังคมโดยผ่านกิจกรรมจิตสาธารณะของนักศีกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี หัวหน้าโครงการ 2. 2564 : โครงการศึกษาวิจัยแผนขับเคลื่อนและปฏิรูประบบการเรียนรู้สำหรับการพัฒนาบุคลกรวัยเรียนและวัยทำงานร่วมกับภาคอุตสาหกรรม และส่งเสริมระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อรองรับผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีและธุรกิจอย่างฉับพลัน ในกลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช หัวหน้าโครงการ 3. 2564 : โครงการศึกษาวิจัยเชิงนโยบายการพัฒนาแพลตฟอร์มบริหารจัดการทรัพยากรผู้มีศักยภาพ (Talent Resource Management) กลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล หัวหน้าโครงการ 4. 2563 : การศึกษาสถานภาพการใช้ประโยชน์ทรัพยากรปูม้าจากเรือประมงขนาดเล็กในจังหวัดสมุทรสงคราม ผู้ร่วมวิจัย