ข้อมูลนักวิจัย ณัฏฐกิตติ์ เอี่ยมสมบูรณ์

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ดร.ณัฏฐกิตติ์ เอี่ยมสมบูรณ์
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ดร.Nuttakit Iamsomboon
  • ตำแหน่งทางวิชาการอาจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะศิลปศาสตร์
  • โทรศัพท์0809446XXX
  • E-Mail Addressnuttakit.iam@gmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญ
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2566
  00249
  จำนวนคนดู
โครงการงานวิจัย
1. 2567 : การสร้างชุดความรู้เกี่ยวกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) เพื่อพัฒนาบอร์ดเกมส์สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ผู้ร่วมวิจัย 2. 2567 : รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะทางสังคมเพื่อสร้างพฤติกรรมการจัดการขยะเหลือศูนย์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไทย ผู้ร่วมวิจัย 3. 2567 : รูปแบบการพัฒนาและเพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจหมุนเวียนอย่างมีส่วนร่วมเพื่อการอนุรักษ์แม่น้ำเจ้าพระยาของเครือข่ายภาคประชาชนในจังหวัดอ่างทอง ผู้ร่วมวิจัย 4. 2567 : การพัฒนาสมรรถนะผู้ให้บริการโลจิสติกส์การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุในยุคปกติใหม่ ผู้ร่วมวิจัย 5. 2567 : การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุในยุคปกติใหม่ ผู้ร่วมวิจัย 6. 2567 : การวิเคราะห์ความยั่งยืนและบทบาทความเป็นกลางทางคาร์บอนของบุคลากรสายสนับสนุน ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี หัวหน้าโครงการ 7. 2566 : การเพิ่มขีดความสามารถของชุมชนพื้นที่ห่างไกลในการจัดการกิจกรรมท่องเที่ยวโดยกระบวนการมีส่วนร่วม หัวหน้าโครงการ 8. 2566 : รูปแบบการสร้างพฤติกรรมการบริโภคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของนักศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ผู้ร่วมวิจัย 9. 2566 : การเสริมสร้างพลังอำนาจของชุมชนพื้นที่ห่างไกลโดยแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อวิถีชีวิตที่ยั่งยืน ผู้ร่วมวิจัย 10. 2565 : รูปแบบการพัฒนาการให้บริการโรงแรมสีเขียวสำหรับประชากรรุ่นแซดเพื่อรองรับการฟื้นฟูเศรษฐกิจภายใต้วิถีชีวิตใหม่ หัวหน้าโครงการ 11. 2565 : แพลตฟอร์มบริหารจัดการทรัพยากรผู้มีศักยภาพของกลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล เพื่อปฏิรูประบบการพัฒนากำลังคนของประเทศ (แผนย่อยภายใต้ รศ.ดร.กฤษณ์ชนม์) หัวหน้าโครงการ 12. 2564 : โครงการศึกษาวิจัยเชิงนโยบายการพัฒนาแพลตฟอร์มบริหารจัดการทรัพยากรผู้มีศักยภาพ (Talent Resource Management) กลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล หัวหน้าโครงการ 13. 2564 : รูปแบบการพัฒนาทักษะทางสังคมโดยผ่านกิจกรรมจิตสาธารณะของนักศีกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี หัวหน้าโครงการ 14. 2564 : โครงการศึกษาวิจัยแผนขับเคลื่อนและปฏิรูประบบการเรียนรู้สำหรับการพัฒนาบุคลกรวัยเรียนและวัยทำงานร่วมกับภาคอุตสาหกรรม และส่งเสริมระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อรองรับผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีและธุรกิจอย่างฉับพลัน ในกลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช หัวหน้าโครงการ 15. 2563 : การศึกษาสถานภาพการใช้ประโยชน์ทรัพยากรปูม้าจากเรือประมงขนาดเล็กในจังหวัดสมุทรสงคราม ผู้ร่วมวิจัย 16. 2563 : รูปแบบการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ภายใต้สถานการณ์การระบาดของไวรัส COVID-19 ผู้ร่วมวิจัย