ข้อมูลนักวิจัย หวานใจ หลำพรม

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ดร.หวานใจ หลำพรม
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ดร.Wanjai Lamprom
  • ตำแหน่งทางวิชาการอาจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะศิลปศาสตร์
  • โทรศัพท์0846943XXX
  • E-Mail Addresswanjai.tarn@gmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญ
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2566
  00091
  จำนวนคนดู
โครงการงานวิจัย
1. 2567 : ผลของโปรแกรมส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพเพื่อเพิ่มความสามารถในการจดจำของผู้สูงอายุ ในเขตเทศบาลเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี ผู้ร่วมวิจัย 2. 2567 : นวัตกรรมการสอนเพื่อส่งเสริมพฤติกรรมสิ่งแวดล้อม ผู้ร่วมวิจัย 3. 2567 : รูปแบบการพัฒนาและเพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจหมุนเวียนอย่างมีส่วนร่วมเพื่อการอนุรักษ์แม่น้ำเจ้าพระยาของเครือข่ายภาคประชาชนในจังหวัดอ่างทอง หัวหน้าโครงการ 4. 2567 : แนวทางการบูรณาการรูปแบบการท่องเที่ยวอย่างมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ในอำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี ผู้ร่วมวิจัย 5. 2567 : การสร้างชุดความรู้เกี่ยวกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) เพื่อพัฒนาบอร์ดเกมส์สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี หัวหน้าโครงการ 6. 2566 : การพัฒนาเทคนิคการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดวิเคราะห์ในรายวิชาศึกษาทั่วไป ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ผู้ร่วมวิจัย 7. 2566 : รูปแบบการสร้างพฤติกรรมการบริโภคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของนักศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ผู้ร่วมวิจัย 8. 2563 : แนวทางการพัฒนาเครือข่ายภาคประชาชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำกรณีศึกษาเครือข่ายภาคประชาชนในเขตอำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร หัวหน้าโครงการ 9. 2563 : แนวทางการส่งเสริมพฤติกรรมการใช้น้ำและการจัดการน้ำทิ้งที่เหมาะสมของประชาชนในเขตเมือง ศึกษากรณีเทศบาลเมืองกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร หัวหน้าโครงการ