ข้อมูลนักวิจัย ณัฐวุฒิ เที่ยงตรง

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)อ.ณัฐวุฒิ เที่ยงตรง
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)Mr.Nattawut Thiangtong
  • ตำแหน่งทางวิชาการ-
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะศิลปกรรมศาสตร์
  • โทรศัพท์0895714XXX
  • E-Mail Address
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญskecth ด้วยมือ , Program skecthup, Photoshop, Hlus
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2562
  00030
  จำนวนคนดู
โครงการงานวิจัย
1. 2562 : ศึกษาและพัฒนาลักษณะสถาปัตยกรรมยุ้งฉางข้าวที่เหมาะสมกับการลดความชื้นในการจัดเก็บผลผลิตข้าว หัวหน้าโครงการ 2. 2562 : การส่งเสริมสภาพแวดล้อมฟาร์มสเตย์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ผู้ร่วมวิจัย 3. 2560 : แนวทางการจัดการรูปแบบการพัฒนาพื้นที่ชุมชนริมน้ำเพื่อนำไปสู่การท่องเที่ยวเชิงนิเวศแบบมีส่วนร่วมกรณีศึกษา ชุมชนตลาดน้ำคลองลัดมะยม กรุงเทพมหานคร ผู้ร่วมวิจัย 4. 2560 : แนวทางการออกแบบสภาพแวดล้อมภายในที่เหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุประเภทอาคารพักอาศัยรวม ผู้ร่วมวิจัย 5. 2560 : ปฎิบัติการการบูรณะปฏิสังขรณ์, ซ่อมแซมหรือต่อเติมอาคารศาสนสถานที่สอดคล้องกับศรัทธาของชุมชนอีสานพื้นที่ศึกษาจังหวัดขอนแก่น หัวหน้าโครงการ 6. 2560 : การฟื้นฟูเมืองในเขตเทศบาลตำบลหล่มเก่า อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ เพื่อการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทหล่ม ผู้ร่วมวิจัย 7. 2559 : แนวทางการออกแบบปรับปรุงผังบริเวณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี สู่การจัดการให้เป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวตามหลักเกณฑ์การประเมินของ UI ผู้ร่วมวิจัย 8. 2559 : การศึกษารูปแบบสถาปัตยกรรมและการเปลี่ยนแปลงการใช้พื้นที่โดยระบบ GIS หลังภัยพิบัติน้ำท่วม กรณีศึกษา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผู้ร่วมวิจัย 9. 2557 : แนวทางการออกแบบสภาพแวดล้อมทางกายภาพ ที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุและคนทุกเพศวัย ในย่านชุมชนผู้มีรายได้น้อย  กรณีศึกษา : โครงการบ้านมั่นคงในเขตเทศบาลตำบลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี  ผู้ร่วมวิจัย 10. 2555 : แนวทางการพัฒนาพื้นที่ท่องเที่ยวบริเวณเกาะเกร็ดและพื้นที่โดยรอบเพื่อพัฒนาไปสู่รูปแบบการท่องเที่ยวเชิงนิเวศอย่างยั่งยืน ผู้ร่วมวิจัย