ข้อมูลนักวิจัย ณัฐวุฒิ เที่ยงตรง

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)อ.ณัฐวุฒิ เที่ยงตรง
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)อ.Nattawut Thiangtong
  • ตำแหน่งทางวิชาการอาจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงาน*คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
  • โทรศัพท์0895714XXX
  • E-Mail Address
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญskecth ด้วยมือ , Program skecthup, Photoshop, Hlus
  อัพเดทล่าสุด
  04 เม.ย. 2565
  00685
  จำนวนคนดู
โครงการงานวิจัย
1. 2564 : แนวทางการออกแบบพื้นที่สาธารณะที่สอดคล้องกับภูมิทัศน์วัฒนธรรมของชุมชนริมน้ำกรณีศึกษา : ชุมชนตลาดเก่าบางคล้า พี่เลี้ยง 2. 2564 : การออกแบบบ้านพักอาศัยสำหรับอัตลักษณ์อีสานร่วมสมัย หัวหน้าโครงการ 3. 2563 : เอกลักษณ์ของพื้นที่กิจกรรมที่สอดคล้องต่อความต้องการของผู้ใช้ในบริบทของกรุงเทพมหานคร: กรณีศึกษา สวนวชิรเบญจทัศ พี่เลี้ยง 4. 2563 : แนวทางการออกแบบสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวสำหรับผู้สูงอายุ ตลาดอิงน้ำ อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี ผู้ร่วมวิจัย 5. 2563 : พลวัตการใช้พื้นที่ภายในบ้านพักอาศัยของคู่สมรสข้ามวัฒนธรรมกรณีศึกษา จังหวัด อุดรธานี หัวหน้าโครงการ 6. 2563 : แผนที่สิ่งอำนวยความสะดวกทางการท่องเที่ยว สถานีรถไฟฟ้าพญาไท ผู้ร่วมวิจัย 7. 2562 : การส่งเสริมสภาพแวดล้อมฟาร์มสเตย์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ผู้ร่วมวิจัย 8. 2562 : ศึกษาและพัฒนาลักษณะสถาปัตยกรรมยุ้งฉางข้าวที่เหมาะสมกับการลดความชื้นในการจัดเก็บผลผลิตข้าว หัวหน้าโครงการ 9. 2560 : การฟื้นฟูเมืองในเขตเทศบาลตำบลหล่มเก่า อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ เพื่อการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทหล่ม ผู้ร่วมวิจัย 10. 2560 : แนวทางการจัดการรูปแบบการพัฒนาพื้นที่ชุมชนริมน้ำเพื่อนำไปสู่การท่องเที่ยวเชิงนิเวศแบบมีส่วนร่วมกรณีศึกษา ชุมชนตลาดน้ำคลองลัดมะยม กรุงเทพมหานคร ผู้ร่วมวิจัย 11. 2560 : แนวทางการออกแบบสภาพแวดล้อมภายในที่เหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุประเภทอาคารพักอาศัยรวม ผู้ร่วมวิจัย 12. 2560 : ปฎิบัติการการบูรณะปฏิสังขรณ์, ซ่อมแซมหรือต่อเติมอาคารศาสนสถานที่สอดคล้องกับศรัทธาของชุมชนอีสานพื้นที่ศึกษาจังหวัดขอนแก่น หัวหน้าโครงการ 13. 2559 : แนวทางการออกแบบปรับปรุงผังบริเวณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี สู่การจัดการให้เป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวตามหลักเกณฑ์การประเมินของ UI ผู้ร่วมวิจัย 14. 2559 : การศึกษารูปแบบสถาปัตยกรรมและการเปลี่ยนแปลงการใช้พื้นที่โดยระบบ GIS หลังภัยพิบัติน้ำท่วม กรณีศึกษา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผู้ร่วมวิจัย 15. 2557 : แนวทางการออกแบบสภาพแวดล้อมทางกายภาพ ที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุและคนทุกเพศวัย ในย่านชุมชนผู้มีรายได้น้อย  กรณีศึกษา : โครงการบ้านมั่นคงในเขตเทศบาลตำบลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี  ผู้ร่วมวิจัย 16. 2555 : แนวทางการพัฒนาพื้นที่ท่องเที่ยวบริเวณเกาะเกร็ดและพื้นที่โดยรอบเพื่อพัฒนาไปสู่รูปแบบการท่องเที่ยวเชิงนิเวศอย่างยั่งยืน ผู้ร่วมวิจัย
ผลงานตีพิมพ์ ทรัพย์สินทางปัญญา