ข้อมูลงานวิจัย การศึกษาความชุกทางโมเลกุลลาร์ของเชื้อ Babesia canis และปัจจัยที่มีผลต่อการแพร่ระบาดในกลุ่มประชากรสุนัขจรจัดในศูนย์พึ่งพิง คลอง 12 และสุนัขบริเวณโดยรอบศูนย์ฯ จ. ปทุมธานี

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)อ.สินสมุทร แซ่โง้ว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)อ.Sinsamut Sea ngow
  • ตำแหน่งทางวิชาการ-
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะเทคโนโลยีการเกษตร
  • โทรศัพท์0818999XXX
  • E-Mail Addressin_jiw@hotmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญวินิจฉัยโรคทางปรสิต
  อัพเดทล่าสุด
  04 เม.ย. 2565
  00261
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ การศึกษาความชุกทางโมเลกุลลาร์ของเชื้อ Babesia canis และปัจจัยที่มีผลต่อการแพร่ระบาดในกลุ่มประชากรสุนัขจรจัดในศูนย์พึ่งพิง คลอง 12 และสุนัขบริเวณโดยรอบศูนย์ฯ จ. ปทุมธานี
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ The Study of Molecular Prevalence of Babesia canis and the effected Factors for disease distribution in Strayed Dog Living in and around Shelters Dog Center, Klong 12, Pathum Thani Province
หน่วยงาน คณะเทคโนโลยีการเกษตร
หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย 1. ผศ.การันต์ ชีพนุรัตน์
2. ผศ.สุวดี อิสรายุวพร
3. ผศ.อมร อัศววงศานนท์
พี่เลี้ยง
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2564
คำสำคัญ
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์