ข้อมูลงานวิจัย บทบาทของภาครัฐระดับท้องถิ่นในการส่งเสริมการ จัดการเชิงนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืนของวิสาหกิจ ชุมชนจังหวัดปทุมธานี

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ผศ.ดร.สุพิศ บุญลาภ
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ผศ.ดร.Supit Boonlab
  • ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะศิลปศาสตร์
  • โทรศัพท์0899387XXX
  • E-Mail Addressupitwongyanon@yahoo.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญสามารถใช้คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์สำนักงานได้ดี
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2566
  00016
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ บทบาทของภาครัฐระดับท้องถิ่นในการส่งเสริมการ จัดการเชิงนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืนของวิสาหกิจ ชุมชนจังหวัดปทุมธานี
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ The role of public sector in local level in the support innovative management for sustainable of community enterprises of Pathum Thani Province
หน่วยงาน
หัวหน้าโครงการ ผศ.สุพิศ บุญลาภ
ผู้ร่วมวิจัย 1. ผศ.ปรรฐมาศ์ พสิษฐ์ภคกุล
2. ผศ.มณิภัทร์ ไทรเมฆ
3. ผศ.สนิทเดช จินตนา
พี่เลี้ยง
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2566
คำสำคัญ
ผลลัพธ์
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์