ข้อมูลนักวิจัย ปกรณ์เกียรติ์ เศวตเมธิกุล

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ผศ.ดร.ปกรณ์เกียรติ์ เศวตเมธิกุล
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ผศ.ดร.Pakornkiat Sawetmethikul
  • ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
  • โทรศัพท์0854914XXX
  • E-Mail Addresspkkt@rmutt.ac.th
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญระบบ และโครงข่ายการสื่อสารในสาย และไร้สาย
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2566
  00379
  จำนวนคนดู
โครงการงานวิจัย
1. 2567 : การพัฒนาโพรบจำลองการตรวจวัดเนื้องอกเต้านมด้วยเทคนิคการวัดค่าสมบัติไดอิเล็กทริคโดยใช้สายอากาศแถวลำดับบนโครงสร้างระนาบแบบยืดหยุ่น หัวหน้าโครงการ 2. 2565 : ระบบมอนิเตอร์ความชื้นข้าวเปลือกผ่านแอพพลิเคชั่นออนไลน์ด้วยเครือข่ายเซนเซอร์ไร้สายเพื่อการบริหารจัดการระบบคลังข้าวเปลือกอัจฉริยะ หัวหน้าโครงการ 3. 2565 : เครื่องจักรระบบอัตโนมัติและแขนกลขันสกรูแบบควบคุมแรงบิดปรับเหมาะ หัวหน้าโครงการ 4. 2564 : การพัฒนาศูนย์ฝึกอบรมและทดสอบมาตรฐานสมรรถนะวิชาชีพเพื่อรองรับกำลังคนในอุตสาหกรรม (Competency Training and Qualification) ผู้ร่วมวิจัย 5. 2564 : การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเป้าหมายเพื่อยกระดับศักยภาพครูวิชาชีพต้นแบบ (Smart Teacher) ในสถาบันอาชีวศึกษา และบุคลากรในสถานประกอบการ (Smart Workforce) หัวหน้าโครงการ 6. 2564 : แผนงานวิจัยเพื่อการยกระดับศักยภาพบุคลากรในภาคการศึกษาด้านวิชาชีพและภาคประกอบการในพื้นที่เป้าหมายที่เชื่อมโยงอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ หัวหน้าโครงการ 7. 2561 : โครงการวิจัยอุปกรณ์ต่อต้านนกในนาข้าวภาคสนามเพื่อยกระดับศักยภาพการผลิตข้าวไทยคุณภาพสูง หัวหน้าโครงการ 8. 2561 : โครงการวิจัยอุปกรณ์ตรวจประเมินความสุกผลทุเรียนแบบรวดเร็วอย่างง่ายเพื่อยกระดับมาตรฐานการทดสอบคุณภาพสินค้าเกษตรไทยสู่การแข่งขันในตลาดโลก หัวหน้าโครงการ 9. 2560 : ต้นแบบเครื่องจักรกลบำบัดน้ำเสียแบบไร้บ่อบำบัด กรณีศึกษา: การประยุกต์ใช้งานด้านเกษตรกรรม หัวหน้าโครงการ 10. 2560 : การศึกษาเชิงเปรียบเทียบวิธีทดสอบคุณภาพข้าวเปลือกความชื้นสูงแบบรวดเร็วด้วยคลื่นไมโครเวฟ อินฟราเรด และแสง ผู้ร่วมวิจัย 11. 2559 : การพัฒนาระบบการวัดทดสอบค่าไดอิเล็กทริคของวัสดุชนิดเนื้อเดียวกัน และชนิดไม่เป็นเนื้อเดียวกันด้วยเทคนิคการแปรผันทางความถี่แบบใหม่ หัวหน้าโครงการ