ข้อมูลนักวิจัย กุลวดี สังข์สนิท

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ดร.กุลวดี สังข์สนิท
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ดร.Kullawadee Sungsanit
  • ตำแหน่งทางวิชาการอาจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะวิศวกรรมศาสตร์
  • โทรศัพท์095-5607XXX
  • E-Mail Addresskullawadee.s@en.rmutt.ac.th
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญการทดสอบและการวิเคราะห์สมบัติพลาสติก
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2566
  00292
  จำนวนคนดู
โครงการงานวิจัย
1. 2567 : การใช้ประโยชน์จากนาโนเซลลูโลสคุณภาพสูงจากผักตบชวาเพื่อการเคลือบผลผลิตทางการเกษตร หัวหน้าโครงการ 2. 2566 : การวิเคราะห์เชิงลึกของนาโนเซลลูโลสเตรียมจากเส้นใยธรรมชาติเพื่อใช้เป็นสารเสริมแรงในน้ำยางพรีวัลคาไนซ์โปรตีนต่ำ หัวหน้าโครงการ 3. 2565 : การสังเคราะห์และศึกษาลักษณะเฉพาะของนาโนเซลลูโลสจากขี้เลื่อยไผ่ในประเทศไทยเพื่อใช้เป็นสารเสริมแรงในน้ำยางโปรตีนต่ำ หัวหน้าโครงการ 4. 2563 : การพัฒนาการยึดติดระหว่างเส้นใยและเทอร์โมพลาสติกสตาร์ชในวัสดุกรีนคอมโพสิต ผู้ร่วมวิจัย 5. 2563 : การพัฒนารูปแบบการจัดการของเหลือทิ้งจากไผ่กับภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านหัตถกรรมเพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชนบ้านโพธิ์งาม หัวหน้าโครงการ 6. 2563 : การประยุกต์ใช้นวัตกรรม IIoT เพื่อกระบวนการผลิตแผ่นพลาสติก ผู้ร่วมวิจัย 7. 2563 : การวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพบรรจุภัณฑ์พลาสติกชีวภาพเพื่อความ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม หัวหน้าโครงการ 8. 2563 : การเตรียมสารเติมแต่งเชิงชีวภาพจากน้ำมันปาล์มด้วยเทคโนโลยีการฉายรังสีอัลตร้าไวโอเลต หัวหน้าโครงการ 9. 2563 : การประยุกต์ใช้สารเติมแต่งเชิงชีวภาพจากน้ำมันปาล์มและผลผลิตทางการเกษตรเพื่อการผลิตเป็นบรรจุภัณฑ์พลาสติกชีวภาพแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง ผู้ร่วมวิจัย 10. 2563 : การพัฒนาวัสดุกรีนคอมโพสิตจากเส้นใยไผ่เพิ่มการยึดติดด้วยสารเติมแต่งเชิงชีวภาพจากน้ำมันปาล์มสำหรับใช้งานบรรจุภัณฑ์พลาสติกรักษ์โลก ผู้ร่วมวิจัย 11. 2563 : การพัฒนาสมบัติการยึดติดของวัสดุเทอร์โมพลาสติกสตาร์ชผสมใยกล้วยเพื่อประยุกต์ใช้ในบรรจุภัณฑ์โดยใช้สารเติมแต่งเชิงชีวภาพจากน้ำมันปาล์ม ผู้ร่วมวิจัย 12. 2562 : การเตรียมสารเติมแต่งเชิงชีวภาพจากน้ำมันถั่วเหลืองด้วยเทคนิคการบ่มสุก ด้วยแสงอุลตร้าไวโอเลต หัวหน้าโครงการ 13. 2562 : รถสกูตเตอร์ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับผู้สูงอายุ ผู้ร่วมวิจัย 14. 2562 : การพัฒนาหน้ากากอนามัยจากพอลิบิวธิลีนซัคซิเนตด้วยกระบวนการปั่นหลอมแบบพ่น พี่เลี้ยง 15. 2561 : การประยุกต์ใช้น้ำมันละหุ่งดัดแปรเป็นสารเติมแต่งเชิงชีวภาพสำหรับโพลีแลคติกเอซิด หัวหน้าโครงการ 16. 2560 : ศึกษาการเตรียมสารปรับปรุงแรงกระแทกจากการดัดแปรน้ำมันละหุ่งโดยเทคนิคการบ่มสุกด้วยแสง หัวหน้าโครงการ 17. 2560 : การเคลือบฟิล์มอะลูมินัมออกไซด์โดยวิธีลิควิดเฟสเดปโพสิชั่น ลงบนผิวพลาสติกชีวภาพโพลีแลคติกแอซิด (พีแอลเอ) เพื่อลดอัตราการผ่านของไอน้ำ ผู้ร่วมวิจัย 18. 2560 : บรรจุภัณฑ์ธรรมชาติย่อยสลายได้จากแกลบ/ฟางข้าว/PLA ผู้ร่วมวิจัย 19. 2559 : การขจัดสีในสีย้อมน้ำเสียจากสิ่งทอและพลาสติกโดยใช้แผ่นบางขนาดนาโนจากแร่อิลเมไนท์ของไทย ผู้ร่วมวิจัย 20. 2559 : ผลกระทบของการเติมนาโนแคลเซียมคาร์บอเนตจากเปลือกหอยเชอรี่ในพอลิแลคติคแอซิดเพื่อใช้เป็นสารหน่วงไฟ ผู้ร่วมวิจัย 21. 2559 : ศึกษาความเป็นไปได้ในการออกแบบและการผลิตบล็อกพลาสติกอเนกประสงค์ หัวหน้าโครงการ 22. 2558 : การประยุกต์ใช้น้ำมันละหุ่งและไขละหุ่งเป็นสารเพิ่มสภาพพลาสติกเพื่อการปรับปรุงสมบัติพอลิสไตรีน หัวหน้าโครงการ 23. 2558 : การเตรียมสารกึ่งตัวนำประเภทแผ่นบางขนาดนาโนที่มีสมบัติการเร่งปฏิกิริยาสูงจากแร่ลูโคซีนของไทย ผู้ร่วมวิจัย 24. 2557 : การเตรียมแผ่นบางนาโนจากแร่อิลเมไนท์ของไทยด้วยชุดถังปฏิกรณ์ที่สร้างขึ้นเองในประเทศ ผู้ร่วมวิจัย 25. 2557 : การประยุกต์ใช้ไขของน้ำมันละหุ่งเพื่อการผลิตโฟมยืดหยุ่นจากพลาสติกโพลีแลคติกเอซิด หัวหน้าโครงการ 26. 2557 : การขึ้นรูปและความคงทนทางความร้อนของยางธรรมชาติโปรตีนต่ำบ่มด้วยยูเรีย ผู้ร่วมวิจัย 27. 2556 : การพัฒนาสมบัติของโพลิแลคติกแอซิดเพื่อการใช้งานเป็นบรรจุภัณฑ์แบบยืดหยุ่น หัวหน้าโครงการ 28. 2555 : การเตรียมและศึกษาสมบัติของวัสดุคอมโพสิตระหว่างโอเลฟิน/อีลาสโตเมอร์/นาโนแคลเซียมคาร์บอเนตสำหรับใช้งานด้านวัสดุยานยนต์ หัวหน้าโครงการ