ข้อมูลนักวิจัย สรรสุดา เจียมจิต

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)อ.สรรสุดา เจียมจิต
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)อ.Sunsuda Jiemjit
  • ตำแหน่งทางวิชาการอาจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงาน*คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
  • โทรศัพท์0892003XXX
  • E-Mail Addresssunsuda_j@rmutt.ac.th, jarn_b@yahoo.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญสถาปัตยกรรม
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2566
  00115
  จำนวนคนดู
โครงการงานวิจัย
1. 2566 : ศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรมการถ่ายเทความร้อนของรูปแบบการติดตั้งผนังวัสดุไม้ประกอบพลาสติกในภูมิอากาศเขตร้อนชื้น หัวหน้าโครงการ 2. 2565 : โครงการวิจัยศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรมการถ่ายเทความร้อนของรูปแบบฝาผนังไม้สำหรับอาคารในประเทศไทย หัวหน้าโครงการ 3. 2562 : การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของวัสดุก่อสร้างประเภทผนังระหว่าง ผนังมวลเบากับผนังประกอบสำเร็จรูปไฟเบอร์ซีเมนต์ ผู้ร่วมวิจัย 4. 2562 : พัฒนาการ รายวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะ7 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี หัวหน้าโครงการ 5. 2555 : การเปรียบเทียบความคุ้มค่าของราคาก่อสร้างต่อการลดการใช้พลังงานของหลังคาแบบชั้นเดียวกับหลังคา 2 ชั้น ในงานสถาปัตยกรรม ผู้ร่วมวิจัย