ข้อมูลนักวิจัย โชติมา โชติกเสถียร

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ผศ.ดร.โชติมา โชติกเสถียร
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ผศ.ดร.Chotima Jotikasthira
  • ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะบริหารธุรกิจ
  • โทรศัพท์0817061XXX
  • E-Mail Addresschotima_j@hotmail.com,chotima_j@rmutt.ac.th,chotima.kang@gmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญEconomics,Internation Economics,logistic and SupplyChain Management ,Reseach,Statistics
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2566
  00195
  จำนวนคนดู
โครงการงานวิจัย
1. 2567 : ต้นทุนโลจิสติกส์ของการขนส่งนักท่องเที่ยวหลายรูปแบบในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวระหว่างประเทศอาเซียน กรณีศึกษาประเทศไทย-ประเทศลาว หัวหน้าโครงการ 2. 2567 : การประยุกต์ใช้แบบจำลอง SCOR เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับของประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย 3. 2567 : การจัดการโลจิสติกส์การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และอารยธรรมล้านนา ผู้ร่วมวิจัย 4. 2567 : การสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจสำหรับผู้สูงอายุผ่านตัวแบบการท่องเที่ยวสุขภาพเชิงบูรณาการ หัวหน้าโครงการ 5. 2567 : การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุในยุคปกติใหม่ หัวหน้าโครงการ 6. 2566 : ผลกระทบของการรู้ดิจิทัลที่ส่งผลต่อการจัดการความเสี่ยง และประสิทธิภาพการส่งออกของธุรกิจการขนส่งระหว่างประเทศในยุคดิจิทัล หัวหน้าโครงการ 7. 2565 : คุณภาพการบริการและการจัดการความปลอดภัยด้านสุขภาพที่ส่งต่อการตัดสินใจและความพึงพอใจในการเลือกใช้บริการขนส่งสินค้าในกรุงเทพและปริมณฑล: หลักฐานเชิงประจักษ์จากสถานการโควิด 19 หัวหน้าโครงการ 8. 2564 : การยกระดับ พัฒนาศักยภาพ และการสร้างโอกาสการแปรรูปอาหารจากวัตถุดิบท้องถิ่น ประเภทกล้วยน้ำว้าของกลุ่มแปรรูปพืชอุดม ตำบลพืชอุดม อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ผู้ร่วมวิจัย 9. 2564 : การยกระดับความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะหลังจากการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 19 ผู้ร่วมวิจัย 10. 2564 : การเพิ่มประสิทธิภาพในการส่งออก อาหารแปรรูปแช่แข็ง เพื่อรองรับโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ด้วย SCOR Model หัวหน้าโครงการ 11. 2563 : แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในชุมชนเคหะชุมชนรังสิต (คลองหก) ผู้ร่วมวิจัย 12. 2561 : การพัฒนาศักยภาพการส่งออกอาหารทะเลกระป๋องและอาหารแปรรูปของไทยไปสู่กลุ่มประเทศเอเชียใต้ หัวหน้าโครงการ